ทุนภูมิพล

รุ่นแก้ไขเมื่อ 09:09, 2 ตุลาคม 2552 โดย Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)
 

พุทธศักราช ๒๔๙๕ ทรงตั้งทุนภูมิพล : การศึกษาเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติ

พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษาแก่บุคลากรที่มีศักยภาพยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในพุทธศักราช ๒๔๙๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งทุนภูมิพล เริ่มดำเนินงานเป็นกองทุนจากรายได้ในการจัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาได้ขยายไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รับทุนไปแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วก็เข้ารับราชการเพื่อทำประโยชน์แก่บ้านเมืองต่อไป

พุทธศักราช ๒๕๐๘ ทรงรื้อฟื้นทุนเล่าเรียนหลวงหรือ “คิงสกอลาชิป” ซึ่งเริ่มมีขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้หยุดไปในระยะหนึ่งและรื้อฟื้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และหยุดชะงักไปหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรื้อฟื้นทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทานให้แก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีระดับการศึกษาดีเด่นเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ มีพระราชประสงค์ให้ผู้รับทุนได้ศึกษาทั้งวิชาการ และได้รับการอบรมให้รู้และเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวตะวันตกไปด้วย

สิ่งสำคัญที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำว่า การศึกษาทางด้านวิชาการควรควบคู่ไปกับการศึกษาความรู้ในทางธรรม กล่าวคือ การสร้างเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า จะเน้นที่การสร้างความฉลาด ความเก่งอย่างเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องสร้างความมีคุณธรรมเป็นสำคัญ

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อให้การศึกษามีการพัฒนาอย่างทั่วถึง เข้าถึงทุกพื้นที่ของประเทศ นับเป็นคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ปกแผ่ไพศาลให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษามากขึ้น นอกจากนี้ แนวพระราชดำริในการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี สร้างความเข้มแข็งในการพึ่งตนเอง และสร้างชีวิต สิ่งเหล่านี้ได้ให้วิธีคิดและแรงบันดาลใจแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบของประเทศอย่างเป็นองค์รวมให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ทุนภูมิพล.jpg

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีเป็นอเนกประการ ดังในปี พ.ศ.๒๔๙๕ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งทุนภูมิพล เพื่อพระราชทานทุนแก่นิสิต นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทรัพย์

"...ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญ... ผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า"


ดูเพิ่มเติม การศึกษา