พระราชพิธี

รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:04, 14 พฤศจิกายน 2551 โดย Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)
 

พระราชพิธี

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนที่เป็นพระราชพิธีมีขึ้นนับแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๙ ประกอบด้วย พระราชพิธี ที่สืบทอดตามโบราณราชประเพณี บางส่วนเป็นพระราชพิธีที่ทรงฟื้นฟูขึ้นหลังจากว่างเว้นไป และบางส่วนเป็นพระราชพิธีที่เกิดขึ้นใหม่ในรัชกาล นอกจากนี้ยังมี รัฐพิธีที่รัฐบาลกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อทรงรับไว้ และ พิธีที่มีผู้กราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานอีกเป็นจำนวนมาก หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านพระราชพิธี ได้แก่ สำนักราชเลขาธิการและสำนักพระราชวัง