ร-โรงสีข้าวพระราชทาน

(เปลี่ยนทางจาก โรงสีข้าวพระราชทาน)
 
โรงสีข้าวพระราชทาน
โรงสีข้าวพระราชทาน หมายถึง โรงสีข้าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่กลุ่มเกษตรกรหรือชุมชนเกษตรกรรม เป็นโรงสีข้าวกลางประจำชุมชน ให้บริการสีข้าวในราคาย่อมเยา จำหน่ายผลิตภัณฑ์....

พุทธศักราช ๒๕๒๖ บริษัทเอกชนจากประเทศญี่ปุ่นได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องสีข้าวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตั้งที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อใช้สีข้าวและมีการจัดการแบบสหกรณ์ช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรในหมู่บ้านบริเวณรอบศูนย์และเป็นแแหล่งศึกษาดูงานแก่ประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการบริหารโครงการ...