โครงการตามพระราชประสงค์

 

โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึง โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้เกิดขึ้น ทรงงานด้วยพระราชทรัพย์ ทรงปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญและทดลองจนได้ผลสรุปที่ดี และทรงมั่นพระราชหฤทัยว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาล หรือผู้สนใจรับไปดำเนินงานต่อ แบ่งเป็นโครงการในเขตพระราชฐานและโครงการทดลองนอกพระราชฐาน

การศึกษาเรื่องข้าวและการทำนารอบบริเวณพระตำหนักจิตรลาดรโหฐาน พระราชวังดุสิต เช่น นาข้าวทดลอง โรงสีข้าว โรงอัดแกลบ