โครงการตามพระราชดำริ

 

โครงการตามพระราชดำริ หมายถึง โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนา และทรงเสนอแนะให้รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการพิจารณาความเป็นไปได้ และร่วมดำเนินการ เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ต่อมาได้เปลี่ยนใช้คำว่า "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เป็นส่วนใหญ่

เมื่อแรกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอย่างเป็นทางการในช่วงพุทธศักราช ๒๔๙๘ .............