หมวดหมู่:ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

รุ่นแก้ไขเมื่อ 07:53, 29 กันยายน 2552 โดย Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขยายออกไปมากมายนับร้อยพันโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นศูนย์รวมการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาค ทรงเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ด้วยพระองค์เองเพื่อให้เป็นตัวแทนในแต่ละภูมิภาค โดยมีภารกิจหลัก คือ พัฒนาด้านเกษตรกรรม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นเสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในแต่ละท้องที่นั้นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ รวมถึงเป็น “ต้นแบบ” การบริหารที่เป็นการรวมศูนย์ นั่นก็คือ การนำเอาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลากหลายหน่วยงานมารวมไว้ ณ ที่แห่งเดียว ในลักษณะระบบบริการ “เบ็ดเสร็จ” ที่จุดเดียว และร่วมกันดำเนินงานโดยไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ เพื่อให้เกษตรกรนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และอำนวยประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาพระราชดำริ
ก่อตั้งเมื่อ ภารกิจหลักในปัจจุบัน
เขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ เป็นศูนย์ตัวอย่างที่รวมการปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาด้านเกษตรกรรม อย่างสมบูรณ์แบบ อาทิ ปศุสัตว์ การจัดตั้งธนาคารโค - กระบือ การส่งเสริมด้านการประมง การพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ผล และการจัดการด้านสหกรณ์
อ่าวคุ้งกระเบน
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
พุทธศักราช ๒๕๒๕ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และสาธิตการพัฒนาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน การวิจัยและทดสอบระบบการเกษตรผสมผสาน การส่งเสริมความรู้ในเรื่องการสหกรณ์ การอบรมด้านปศุสัตว์ เป็นต้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากจนพุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทองค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
พิกุลทอง
อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
วันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ ศึกษา วิจัย และพัฒนาสภาพดินพรุให้สามารถใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมครอบครัว พัฒนาด้านปาล์มน้ำมันและร่วมกับกรมวิชาการเกษตรทดลองการพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร เช่น การพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่เปรี้ยวจัดการใช้น้ำชะล้างกรดจากดิน การพัฒนาพื้นที่ป่าพรุการอนุรักษ์และบำรุงพันธุ์ไม้ในป่าพรุ การทดลองด้านประมงและเลี้ยงสัตว์ รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับ
ภูพาน
อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ครอบคลุมงานทุกด้านที่มีผลต่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบชลประทาน การปลูกพืชเศรษฐกิจ การศึกษาระบบนิเวศของป่า การบำรุงดิน การพัฒนาด้านปศุสัตว์และการประมง
ห้วยฮ่องไคร้
อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ ศึกษา ทดลอง และวิจัย เพื่อหารูปแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำและป่าไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือและเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้นำไปปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งแนวคิดหลักของศูนย์คือ
"ต้นทางคือป่าไม้ (พื้นที่ต้นน้ำลำธารของภาคเหนือให้สมบูรณ์ )ปลายทางคือประมง (ตามอ่างเก็บน้ำ) ระหว่างทางคือ เกษตรกรรม (มีการปลูกพืชไม้ผล การปลูกหญ้าแฝก การเกษตรแบบประณีต และการปศุสัตว์)"
เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาลุ่มน้ำอื่นๆ ในภูมิภาค โดยใช้ระบบชลประทานเข้าเสริม
ห้วยทราย
อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๖ ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้ การให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่า เพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ มุ่งฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม และสร้างแนวป้องกันไฟป่าโดยใช้ระบบป่าเปียก ศึกษาหาวิธีการให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สภาพป่า พร้อมกับมีรายได้จากป่าและปลูกพืชชนิดต่างๆ ควบคู่กันไป