ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:ศูนย์ศึกษาการพัฒนา"

 
(ไม่แสดง 1 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
แถว 1: แถว 1:
ข้อมูลศูนย์ศึกษาการพัฒนา
+
<h3>ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</h3>
 +
<div class="kindent">เมื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขยายออกไปมากมายนับร้อยพันโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นศูนย์รวมการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาค ทรงเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ด้วยพระองค์เองเพื่อให้เป็นตัวแทนในแต่ละภูมิภาค โดยมีภารกิจหลัก คือ พัฒนาด้านเกษตรกรรม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นเสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในแต่ละท้องที่นั้นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ รวมถึงเป็น “ต้นแบบ” การบริหารที่เป็นการรวมศูนย์ นั่นก็คือ การนำเอาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลากหลายหน่วยงานมารวมไว้ ณ ที่แห่งเดียว ในลักษณะระบบบริการ “เบ็ดเสร็จ” ที่จุดเดียว และร่วมกันดำเนินงานโดยไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ เพื่อให้เกษตรกรนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และอำนวยประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร
 +
</div>
 +
{| width="100%" border="1"
 +
|align = "center" width="30%"|ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาพระราชดำริ<br>||align = "center" width="20%"|ก่อตั้งเมื่อ||align = "center" width="50%"|ภารกิจหลักในปัจจุบัน
 +
|-
 +
|[[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน|เขาหินซ้อน]]<br>อำเภอพนมสารคาม<br>จังหวัดฉะเชิงเทรา||วันที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒||เป็นศูนย์ตัวอย่างที่รวมการปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาด้านเกษตรกรรม อย่างสมบูรณ์แบบ อาทิ ปศุสัตว์ การจัดตั้งธนาคารโค - กระบือ การส่งเสริมด้านการประมง การพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ผล และการจัดการด้านสหกรณ์<br>
 +
|-
 +
|[[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน|อ่าวคุ้งกระเบน]]<br>อำเภอท่าใหม่<br>จังหวัดจันทบุรี||พุทธศักราช ๒๕๒๕||ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และสาธิตการพัฒนาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน การวิจัยและทดสอบระบบการเกษตรผสมผสาน การส่งเสริมความรู้ในเรื่องการสหกรณ์ การอบรมด้านปศุสัตว์ เป็นต้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากจนพุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทองค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว<br>
 +
|-
 +
|[[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง|พิกุลทอง]]<br>อำเภอเมืองนราธิวาส<br>จังหวัดนราธิวาส||วันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๕||ศึกษา วิจัย และพัฒนาสภาพดินพรุให้สามารถใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมครอบครัว พัฒนาด้านปาล์มน้ำมันและร่วมกับกรมวิชาการเกษตรทดลองการพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร เช่น การพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่เปรี้ยวจัดการใช้น้ำชะล้างกรดจากดิน การพัฒนาพื้นที่ป่าพรุการอนุรักษ์และบำรุงพันธุ์ไม้ในป่าพรุ การทดลองด้านประมงและเลี้ยงสัตว์ รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับ
 +
|-
 +
|[[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน|ภูพาน]]<br>อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร||วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๕||ครอบคลุมงานทุกด้านที่มีผลต่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบชลประทาน การปลูกพืชเศรษฐกิจ การศึกษาระบบนิเวศของป่า การบำรุงดิน การพัฒนาด้านปศุสัตว์และการประมง
 +
|-
 +
|[[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้|ห้วยฮ่องไคร้]]<br>อำเภอดอยสะเก็ด<br>จังหวัดเชียงใหม่||วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕||ศึกษา ทดลอง และวิจัย เพื่อหารูปแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำและป่าไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือและเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้นำไปปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งแนวคิดหลักของศูนย์คือ <div style="color:darkgreen">"ต้นทางคือป่าไม้ (พื้นที่ต้นน้ำลำธารของภาคเหนือให้สมบูรณ์ )ปลายทางคือประมง (ตามอ่างเก็บน้ำ) ระหว่างทางคือ เกษตรกรรม (มีการปลูกพืชไม้ผล การปลูกหญ้าแฝก การเกษตรแบบประณีต และการปศุสัตว์)"</div>เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาลุ่มน้ำอื่นๆ ในภูมิภาค โดยใช้ระบบชลประทานเข้าเสริม
 +
|-
 +
|[[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย|ห้วยทราย]]<br>อำเภอชะอำ<br>จังหวัดเพชรบุรี||วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๖||ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้ การให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่า เพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ มุ่งฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม และสร้างแนวป้องกันไฟป่าโดยใช้ระบบป่าเปียก ศึกษาหาวิธีการให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สภาพป่า พร้อมกับมีรายได้จากป่าและปลูกพืชชนิดต่างๆ ควบคู่กันไป
 +
|-
 +
|}
  
[[หมวดหมู่:โครงการ]][[หมวดหมู่:การพัฒนา]]
+
[[หมวดหมู่:พระราชกรณียกิจ]][[หมวดหมู่:โครงการ]][[หมวดหมู่:การพัฒนา]]

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 07:53, 29 กันยายน 2552

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขยายออกไปมากมายนับร้อยพันโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นศูนย์รวมการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาค ทรงเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ด้วยพระองค์เองเพื่อให้เป็นตัวแทนในแต่ละภูมิภาค โดยมีภารกิจหลัก คือ พัฒนาด้านเกษตรกรรม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นเสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในแต่ละท้องที่นั้นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ รวมถึงเป็น “ต้นแบบ” การบริหารที่เป็นการรวมศูนย์ นั่นก็คือ การนำเอาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลากหลายหน่วยงานมารวมไว้ ณ ที่แห่งเดียว ในลักษณะระบบบริการ “เบ็ดเสร็จ” ที่จุดเดียว และร่วมกันดำเนินงานโดยไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ เพื่อให้เกษตรกรนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และอำนวยประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาพระราชดำริ
ก่อตั้งเมื่อ ภารกิจหลักในปัจจุบัน
เขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ เป็นศูนย์ตัวอย่างที่รวมการปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาด้านเกษตรกรรม อย่างสมบูรณ์แบบ อาทิ ปศุสัตว์ การจัดตั้งธนาคารโค - กระบือ การส่งเสริมด้านการประมง การพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ผล และการจัดการด้านสหกรณ์
อ่าวคุ้งกระเบน
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
พุทธศักราช ๒๕๒๕ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และสาธิตการพัฒนาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน การวิจัยและทดสอบระบบการเกษตรผสมผสาน การส่งเสริมความรู้ในเรื่องการสหกรณ์ การอบรมด้านปศุสัตว์ เป็นต้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากจนพุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทองค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
พิกุลทอง
อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
วันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ ศึกษา วิจัย และพัฒนาสภาพดินพรุให้สามารถใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมครอบครัว พัฒนาด้านปาล์มน้ำมันและร่วมกับกรมวิชาการเกษตรทดลองการพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร เช่น การพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่เปรี้ยวจัดการใช้น้ำชะล้างกรดจากดิน การพัฒนาพื้นที่ป่าพรุการอนุรักษ์และบำรุงพันธุ์ไม้ในป่าพรุ การทดลองด้านประมงและเลี้ยงสัตว์ รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับ
ภูพาน
อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ครอบคลุมงานทุกด้านที่มีผลต่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบชลประทาน การปลูกพืชเศรษฐกิจ การศึกษาระบบนิเวศของป่า การบำรุงดิน การพัฒนาด้านปศุสัตว์และการประมง
ห้วยฮ่องไคร้
อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ ศึกษา ทดลอง และวิจัย เพื่อหารูปแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำและป่าไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือและเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้นำไปปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งแนวคิดหลักของศูนย์คือ
"ต้นทางคือป่าไม้ (พื้นที่ต้นน้ำลำธารของภาคเหนือให้สมบูรณ์ )ปลายทางคือประมง (ตามอ่างเก็บน้ำ) ระหว่างทางคือ เกษตรกรรม (มีการปลูกพืชไม้ผล การปลูกหญ้าแฝก การเกษตรแบบประณีต และการปศุสัตว์)"
เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาลุ่มน้ำอื่นๆ ในภูมิภาค โดยใช้ระบบชลประทานเข้าเสริม
ห้วยทราย
อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๖ ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้ การให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่า เพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ มุ่งฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม และสร้างแนวป้องกันไฟป่าโดยใช้ระบบป่าเปียก ศึกษาหาวิธีการให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สภาพป่า พร้อมกับมีรายได้จากป่าและปลูกพืชชนิดต่างๆ ควบคู่กันไป