ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:พระราชกรณียกิจ"

 
(ไม่แสดง 5 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
แถว 1: แถว 1:
 +
{{แม่แบบ:แสดงหมวดหมู่หลัก}}
 +
[[ภาพ:ทศ8-03.jpg|center|450px]]
 +
 +
 +
'''"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"'''
 +
 +
<div class="kindent">พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ โดยทางมุ่งเน้นการแก้ไปปัญหาพื้นฐานของชนบท คือ ปัญหาเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การจัดหาแหล่งน้ำ การปรับปรุงคุณภาพดิน การส่งเสริมราษฎรในท้องถิ่นให้ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ รวมทั้งให้รู้จักนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ควบคู่กันไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 +
 +
พระราชดำริที่พระราชทานไว้เป็นแนวทางปฏบัติในการพัฒนานี้ได้ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรรมได้มาก ทำให้ปัญหาความยากจนของราษฎรในชนบทลดน้อยลงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากแนวพระราชดำริดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ ทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 +
 +
แนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ในทุกด้าน ทุกเรื่องล้วนแต่มีคุณค่าเอนกอนันต์ เปรียบเสมือนประทีปนำทางให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ด้วยดี เช่น เมื่อเกิดวิกฤตการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ พระองค์ได้พระราชดำรัสให้คนไทยตระหนักถึงการนำหลัก'''"เศรษฐกิจพอเพียง"''' มาเป็นปรัชญาดำเนินชีวิต โดยทรงเน้นหลัก '''"ทางสายกลาง"''' ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ อันจะทำให้ชีวิตตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคง สมดุล พึ่งพาตนเองและประสบความสุขที่ยั่งยืนทางกลางกระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 +
</div>
 +
 +
----
 +
 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตามคำสืบค้น
 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตามคำสืบค้น
  

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 06:55, 10 พฤศจิกายน 2551

ทศ8-03.jpg


"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ โดยทางมุ่งเน้นการแก้ไปปัญหาพื้นฐานของชนบท คือ ปัญหาเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การจัดหาแหล่งน้ำ การปรับปรุงคุณภาพดิน การส่งเสริมราษฎรในท้องถิ่นให้ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ รวมทั้งให้รู้จักนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ควบคู่กันไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระราชดำริที่พระราชทานไว้เป็นแนวทางปฏบัติในการพัฒนานี้ได้ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรรมได้มาก ทำให้ปัญหาความยากจนของราษฎรในชนบทลดน้อยลงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากแนวพระราชดำริดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ ทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ในทุกด้าน ทุกเรื่องล้วนแต่มีคุณค่าเอนกอนันต์ เปรียบเสมือนประทีปนำทางให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ด้วยดี เช่น เมื่อเกิดวิกฤตการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ พระองค์ได้พระราชดำรัสให้คนไทยตระหนักถึงการนำหลัก"เศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็นปรัชญาดำเนินชีวิต โดยทรงเน้นหลัก "ทางสายกลาง" ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ อันจะทำให้ชีวิตตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคง สมดุล พึ่งพาตนเองและประสบความสุขที่ยั่งยืนทางกลางกระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ


พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตามคำสืบค้นหมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 13 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 13 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "พระราชกรณียกิจ"

82 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 82 หน้า