ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:ทุน-มูลนิธิ-การศึกษา"

แถว 1: แถว 1:
 +
<div style="float:right">{{แม่แบบ:แสดงหมวดหมู่หลัก}}</div>
 
<center><h1>การศึกษาเพื่อรากฐานที่ดีของชีวิต</h1></center>
 
<center><h1>การศึกษาเพื่อรากฐานที่ดีของชีวิต</h1></center>
 
<div class="kindent">ด้วยพระราชหฤทัยทรงใฝ่ศึกษามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักศึกษาตลอดเวลา ทรงมุ่งมั่นศึกษาจากการปฏิบัติจริงทั้งด้านศิลปะและวิทยาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนรูปแบบที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตบนฐานคติที่ให้ความสำคัญต่อระบบการศึกษาทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม อันเป็นรากฐานแข็งแกร่งที่ทำให้คนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปประกอบอาชีพจนถึงพัฒนาประเทศชาติได้
 
<div class="kindent">ด้วยพระราชหฤทัยทรงใฝ่ศึกษามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักศึกษาตลอดเวลา ทรงมุ่งมั่นศึกษาจากการปฏิบัติจริงทั้งด้านศิลปะและวิทยาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนรูปแบบที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตบนฐานคติที่ให้ความสำคัญต่อระบบการศึกษาทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม อันเป็นรากฐานแข็งแกร่งที่ทำให้คนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปประกอบอาชีพจนถึงพัฒนาประเทศชาติได้
 
</div>
 
</div>
<div style="float:right">{{แม่แบบ:แสดงหมวดหมู่หลัก}}</div>
+
 
  
  

รุ่นแก้ไขเมื่อ 04:04, 2 ตุลาคม 2552

การศึกษาเพื่อรากฐานที่ดีของชีวิต

ด้วยพระราชหฤทัยทรงใฝ่ศึกษามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักศึกษาตลอดเวลา ทรงมุ่งมั่นศึกษาจากการปฏิบัติจริงทั้งด้านศิลปะและวิทยาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนรูปแบบที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตบนฐานคติที่ให้ความสำคัญต่อระบบการศึกษาทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม อันเป็นรากฐานแข็งแกร่งที่ทำให้คนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปประกอบอาชีพจนถึงพัฒนาประเทศชาติได้