ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

รุ่นแก้ไขเมื่อ 03:13, 22 เมษายน 2551 โดย Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าใหม่: <center>'''ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำ...)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติความเป็นมา - วัตถุประสงค์

แต่เดิมสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก แต่ภายหลังได้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่า ทำลายป่า ทำการเกษตรอย่างผิดวิธี และใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน้ำ ขาดการบำรุงรักษาคุณภาพดิน ทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปรสภาพไปอย่างรวดเร็ว หน้าดินถูกชะล้างความอุดมสมบูรณ์ไปหมดสิ้น ดินกลายเป็นดินทรายและดินดานที่ไม่มีแร่ธาตุ ความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลายโดยสิ้นเชิง เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งของพื้นที่แผ่ขยายเป็นวงกว้าง

แต่เดิมสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก แต่ภายหลังได้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่า ทำลายป่า ทำการเกษตรอย่างผิดวิธี และใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน้ำ ขาดการบำรุงรักษาคุณภาพดิน ทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปรสภาพไปอย่างรวดเร็ว หน้าดินถูกชะล้างความอุดมสมบูรณ์ไปหมดสิ้น ดินกลายเป็นดินทรายและดินดานที่ไม่มีแร่ธาตุ ความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลายโดยสิ้นเชิง เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งของพื้นที่แผ่ขยายเป็นวงกว้าง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ความว่า "หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด" และให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้นในพื้นที่ดำเนินการประมาณ 8,700 ไร่ ให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ด้านป่าไม้เอนกประสงค์ ศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมควบคู่กับการอนุรักษ์และปลูกป่า จัดหาแหล่งน้ำ โดยเน้นการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินงานในรูปแบบ "ป่าไม้หมู่บ้าน" คือให้ราษฎรดำเนินการเองเป็นเจ้าของเอง ปลูกป่าและบำรุงดูแลรักษาต้นไม้เอง ระยะแรกให้หน่วยงานราชการเข้าไปสาธิตและแนะนำให้ราษฎรรู้จักการเพาะต้นกล้า ซึ่งได้เพาะกล้าไม้ ทั้งไม้โตเร็ว ไม้ผล และไม้เศรษฐกิจ พร้อมทั้งได้ศึกษาการป้องกันไฟป่าแบบ "ระบบป่าเปียก" ต่อมาได้มีการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการปรับบำรุงดิน เพราะหญ้าแฝกเปรียบเสมือน กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต จะช่วยชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลบ่าสามารถดักตะกอนดินทำให้เกิดหน้าดินและความชื้นในดินด้วย
นอกจากนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังมีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในด้านต่างๆ เช่น เกษตรแบบผสมผสาน การเกษตรในระบบวนเกษตรหรือเกษตรธรรมชาติ การฟื้นฟูสภาพป่าไม้และป่าไม้เศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะเนื้อทราย ซึ่งเป็นสัตว์พื้นเพดั้งเดิมและนำไปปล่อยให้ใช้ชีวิตกลับคืนสู่ธรรมชาติดังเช่นอดีตที่ผ่านมา


การดำเนินงานภายในศูนย์

เพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บรรลุผลเป็นรูปธรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จึงได้พิจารณากำหนดงานเป็น 5 แผนงานดังนี้

แผนงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ

    * งานอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ 
    ๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
    ๒. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อนุรักษ์และป่าไม้เศรษฐกิจ 
    ๓. โครงการปรับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ในแปลงป่าปลูกเดิม 
    ๔. โครงการเพาะกล้าไม้ 
    ๕. โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า 
    ๖. โครงการจัดการควบคุมไฟป่า 
    ๗. โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๘. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน 
    ๙. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศน์

* งานอนุรักษ์ดินและน้ำ

    ๑. โครงการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้ำ 

แผนงานศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

* งานศึกษาและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

    ๑. โครงการศึกษาการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์เพื่อการอนุรักษ์ 
    ๒. โครงการศึกษาทดลองการใช้พลังงานธรรมชาติ 
    ๓. โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
    ๔. โครงการศึกษาและสำรวจทรัพยากรป่าไม้

* งานศึกษาและพัฒนาด้านความเป็นอยู่พื้นฐานและการประกอบอาชีพ

    ๑. โครงการศึกษาทดลองการใช้ประโยชน์จากต้นมะม่วงหิมพานต์ 
    ๒. โครงการศึกษาทดลองการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
    ๓. โครงการศึกษาทดลองรูปแบบการเกษตรแบบยั่งยืน 
    ๔. โครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ 

แผนงานขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ

    * งานขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสภาพแวดล้อม 
    ๑. โครงการขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก 
    ๒. โครงการถ่ายทอดข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน
    •งานขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความเป็นอยู่พื้นฐาน และการประกอบอาชีพ 
    ๑. โครงการถ่ายทอดและขยายผลเทคโนโลยีการเกษตร

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    * ด้านเศรษฐกิจ 
    ๑. โครงการส่งเสริมเกษตรกรเพาะชำกล้าไม้หายาก 
    ๒. โครงการพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
    ๓. โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
    ๔. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    ๕. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 
    6. โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
    

* ด้านสังคม

    ๑. โครงการพัฒนาเยาวชนและสตรี 
    ๒. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
    ๓. โครงการสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
    ๔. โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย 
    ๕. โครงการด้านการศึกษา
    

* ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๑. โครงการจัดหาน้ำและบริการจัดการน้ำ 
    ๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานบริหารโครงการ

    * งานอำนวยการ 
    ๑. โครงการบริหารจัดการ 
    ๒. โครงการจัดการและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    ๓. โครงการสำรวจข้อมูลดินและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    ๔. โครงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินและรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    ๕. โครงการรักษาความปลอดภัย
    

* งานประชาสัมพันธ์

    ๑. โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
    ๒. โครงการพัฒนาและจัดการแหล่งท่องเที่ยว


พื้นที่ดำเนินงาน

๑. พื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จำนวน 22,600 ไร่

๒. พื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของระบบนิเวศน์ ได้แก่ พื้นที่บริเวณเขาสามพระยา พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด และบริเวณเขาหุบสบู่-หนองก้าง จำนวน 19,700 ไร่

๓. พื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 340 ไร่

๔. หมู่บ้านเป้าหมายในการศึกษา พัฒนา ขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเป็นหมู่บ้านภายในศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยทราย ฯ จำนวน 2 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จำนวน 16 หมู่บ้าน

๕. ศูนย์สาขา โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี่


หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการห้วยทราย.jpg
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กรมปศุสัตว์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมป่าไม้
 • กรมประมง
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • กรมชลประทาน
 • กรมที่ดิน
 • สภากาชาดไทย
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กรมอาชีวศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท
 • กรมการปกครอง
 • สำนักงานการประถมศึกษา


ที่ตั้ง-ติดต่อ

แผนที่ห้วยทราย.gif
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ด้านตะวันตกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯตามเส้นทางถนนสายเพชรเกษม ประมาณ 220 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 6,356.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,973,075 ไร่

โทรศัพท์ 0-3259-3252-3 โทรสาร 0-3259-3252