ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย"

(ประวัติความเป็นมา - วัตถุประสงค์)
(การดำเนินงานภายในศูนย์)
แถว 13: แถว 13:
 
=='''การดำเนินงานภายในศูนย์'''==
 
=='''การดำเนินงานภายในศูนย์'''==
 
<div class="kindent">เพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บรรลุผลเป็นรูปธรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จึงได้พิจารณากำหนดงานเป็น 5 แผนงานดังนี้  
 
<div class="kindent">เพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บรรลุผลเป็นรูปธรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จึงได้พิจารณากำหนดงานเป็น 5 แผนงานดังนี้  
 +
</div>
 +
 +
 +
'''''แผนงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ'''''
 +
 +
* งานอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์
 +
๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  
แผนงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ
+
๒. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อนุรักษ์และป่าไม้เศรษฐกิจ  
        * งานอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์
 
        ๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 
        ๒. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อนุรักษ์และป่าไม้เศรษฐกิจ  
 
        ๓. โครงการปรับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ในแปลงป่าปลูกเดิม
 
        ๔. โครงการเพาะกล้าไม้
 
        ๕. โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า
 
        ๖. โครงการจัดการควบคุมไฟป่า
 
        ๗. โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
        ๘. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
 
        ๙. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศน์
 
  
* งานอนุรักษ์ดินและน้ำ  
+
๓. โครงการปรับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ในแปลงป่าปลูกเดิม
        ๑. โครงการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้ำ  
+
 
 +
๔. โครงการเพาะกล้าไม้
 +
 
 +
๕. โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า
 +
 
 +
๖. โครงการจัดการควบคุมไฟป่า
 +
 
 +
๗. โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 +
 
 +
๘. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
 +
 
 +
๙. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศน์
 +
 
 +
* งานอนุรักษ์ดินและน้ำ  
 +
๑. โครงการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้ำ  
 +
 
 +
 
 +
'''''แผนงานศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำร''ิ'''
 +
* งานศึกษาและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 +
๑. โครงการศึกษาการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์เพื่อการอนุรักษ์
 +
 
 +
๒. โครงการศึกษาทดลองการใช้พลังงานธรรมชาติ
 +
 
 +
๓. โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 +
 
 +
๔. โครงการศึกษาและสำรวจทรัพยากรป่าไม้
 +
 
 +
* งานศึกษาและพัฒนาด้านความเป็นอยู่พื้นฐานและการประกอบอาชีพ
 +
๑. โครงการศึกษาทดลองการใช้ประโยชน์จากต้นมะม่วงหิมพานต์
 +
 
 +
๒. โครงการศึกษาทดลองการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมอาชีพ
 +
 
 +
๓. โครงการศึกษาทดลองรูปแบบการเกษตรแบบยั่งยืน
 +
 
 +
๔. โครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ
 +
 
 +
 
 +
'''''แผนงานขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ'''''
 +
 
 +
* งานขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสภาพแวดล้อม
 +
๑. โครงการขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
 +
 
 +
๒. โครงการถ่ายทอดข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน
 +
 
 +
* งานขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความเป็นอยู่พื้นฐาน และการประกอบอาชีพ
 +
๑. โครงการถ่ายทอดและขยายผลเทคโนโลยีการเกษตร
 +
 
 +
'''''แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต'''''
 +
* ด้านเศรษฐกิจ
 +
๑. โครงการส่งเสริมเกษตรกรเพาะชำกล้าไม้หายาก
 +
 
 +
๒. โครงการพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
 +
 
 +
๓. โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
 +
 
 +
๔. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 +
 
 +
๕. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร
 +
 
 +
๖. โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
  
แผนงานศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
 
 
          
 
          
* งานศึกษาและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
+
* ด้านสังคม
        ๑. โครงการศึกษาการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์เพื่อการอนุรักษ์
+
๑. โครงการพัฒนาเยาวชนและสตรี
        ๒. โครงการศึกษาทดลองการใช้พลังงานธรรมชาติ
+
 
        ๓. โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
+
๒. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
        ๔. โครงการศึกษาและสำรวจทรัพยากรป่าไม้
 
  
* งานศึกษาและพัฒนาด้านความเป็นอยู่พื้นฐานและการประกอบอาชีพ
+
๓. โครงการสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
        ๑. โครงการศึกษาทดลองการใช้ประโยชน์จากต้นมะม่วงหิมพานต์
 
        ๒. โครงการศึกษาทดลองการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมอาชีพ
 
        ๓. โครงการศึกษาทดลองรูปแบบการเกษตรแบบยั่งยืน
 
        ๔. โครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ
 
  
แผนงานขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ
+
. โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย
        * งานขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสภาพแวดล้อม
+
 
        ๑. โครงการขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
+
. โครงการด้านการศึกษา
        ๒. โครงการถ่ายทอดข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน
 
        •งานขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความเป็นอยู่พื้นฐาน และการประกอบอาชีพ
 
        ๑. โครงการถ่ายทอดและขยายผลเทคโนโลยีการเกษตร
 
  
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
        * ด้านเศรษฐกิจ
 
        ๑. โครงการส่งเสริมเกษตรกรเพาะชำกล้าไม้หายาก
 
        ๒. โครงการพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
 
        ๓. โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
 
        ๔. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 
        ๕. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร
 
        6. โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
 
 
          
 
          
* ด้านสังคม
+
* ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        ๑. โครงการพัฒนาเยาวชนและสตรี
+
๑. โครงการจัดหาน้ำและบริการจัดการน้ำ
        ๒. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
+
 
        ๓. โครงการสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
+
๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
        ๔. โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย
+
 
        ๕. โครงการด้านการศึกษา
+
'''''แผนงานบริหารโครงการ'''''
 +
* งานอำนวยการ
 +
๑. โครงการบริหารจัดการ
 +
 
 +
๒. โครงการจัดการและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 +
 
 +
๓. โครงการสำรวจข้อมูลดินและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 +
 
 +
๔. โครงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินและรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 +
 
 +
๕. โครงการรักษาความปลอดภัย
 
          
 
          
* ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
+
* งานประชาสัมพันธ์
        ๑. โครงการจัดหาน้ำและบริการจัดการน้ำ
+
๑. โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
        ๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
  
แผนงานบริหารโครงการ
+
๒. โครงการพัฒนาและจัดการแหล่งท่องเที่ยว
        * งานอำนวยการ
 
        ๑. โครงการบริหารจัดการ
 
        ๒. โครงการจัดการและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
        ๓. โครงการสำรวจข้อมูลดินและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
        ๔. โครงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินและรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
        ๕. โครงการรักษาความปลอดภัย
 
       
 
* งานประชาสัมพันธ์
 
        ๑. โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 
        ๒. โครงการพัฒนาและจัดการแหล่งท่องเที่ยว
 
 
</div>
 
</div>
 
  
 
=='''พื้นที่ดำเนินงาน''' ==
 
=='''พื้นที่ดำเนินงาน''' ==

รุ่นแก้ไขเมื่อ 03:21, 22 เมษายน 2551

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติความเป็นมา - วัตถุประสงค์

แต่เดิมสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก แต่ภายหลังได้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่า ทำลายป่า ทำการเกษตรอย่างผิดวิธี และใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน้ำ ขาดการบำรุงรักษาคุณภาพดิน ทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปรสภาพไปอย่างรวดเร็ว หน้าดินถูกชะล้างความอุดมสมบูรณ์ไปหมดสิ้น ดินกลายเป็นดินทรายและดินดานที่ไม่มีแร่ธาตุ ความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลายโดยสิ้นเชิง เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งของพื้นที่แผ่ขยายเป็นวงกว้าง

แต่เดิมสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก แต่ภายหลังได้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่า ทำลายป่า ทำการเกษตรอย่างผิดวิธี และใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน้ำ ขาดการบำรุงรักษาคุณภาพดิน ทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปรสภาพไปอย่างรวดเร็ว หน้าดินถูกชะล้างความอุดมสมบูรณ์ไปหมดสิ้น ดินกลายเป็นดินทรายและดินดานที่ไม่มีแร่ธาตุ ความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลายโดยสิ้นเชิง เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งของพื้นที่แผ่ขยายเป็นวงกว้าง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ความว่า "หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด" และให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้นในพื้นที่ดำเนินการประมาณ 8,700 ไร่ ให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ด้านป่าไม้เอนกประสงค์ ศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมควบคู่กับการอนุรักษ์และปลูกป่า จัดหาแหล่งน้ำ โดยเน้นการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินงานในรูปแบบ "ป่าไม้หมู่บ้าน" คือให้ราษฎรดำเนินการเองเป็นเจ้าของเอง ปลูกป่าและบำรุงดูแลรักษาต้นไม้เอง ระยะแรกให้หน่วยงานราชการเข้าไปสาธิตและแนะนำให้ราษฎรรู้จักการเพาะต้นกล้า ซึ่งได้เพาะกล้าไม้ ทั้งไม้โตเร็ว ไม้ผล และไม้เศรษฐกิจ พร้อมทั้งได้ศึกษาการป้องกันไฟป่าแบบ "ระบบป่าเปียก" ต่อมาได้มีการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการปรับบำรุงดิน เพราะหญ้าแฝกเปรียบเสมือน กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต จะช่วยชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลบ่าสามารถดักตะกอนดินทำให้เกิดหน้าดินและความชื้นในดินด้วย

นอกจากนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังมีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในด้านต่างๆ เช่น เกษตรแบบผสมผสาน การเกษตรในระบบวนเกษตรหรือเกษตรธรรมชาติ การฟื้นฟูสภาพป่าไม้และป่าไม้เศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะเนื้อทราย ซึ่งเป็นสัตว์พื้นเพดั้งเดิมและนำไปปล่อยให้ใช้ชีวิตกลับคืนสู่ธรรมชาติดังเช่นอดีตที่ผ่านมา

การดำเนินงานภายในศูนย์

เพื่อให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บรรลุผลเป็นรูปธรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จึงได้พิจารณากำหนดงานเป็น 5 แผนงานดังนี้


แผนงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ

 • งานอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์

๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

๒. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อนุรักษ์และป่าไม้เศรษฐกิจ

๓. โครงการปรับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ในแปลงป่าปลูกเดิม

๔. โครงการเพาะกล้าไม้

๕. โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า

๖. โครงการจัดการควบคุมไฟป่า

๗. โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน

๙. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศน์

 • งานอนุรักษ์ดินและน้ำ

๑. โครงการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้ำ


แผนงานศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำร

 • งานศึกษาและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการศึกษาการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์เพื่อการอนุรักษ์

๒. โครงการศึกษาทดลองการใช้พลังงานธรรมชาติ

๓. โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

๔. โครงการศึกษาและสำรวจทรัพยากรป่าไม้

 • งานศึกษาและพัฒนาด้านความเป็นอยู่พื้นฐานและการประกอบอาชีพ

๑. โครงการศึกษาทดลองการใช้ประโยชน์จากต้นมะม่วงหิมพานต์

๒. โครงการศึกษาทดลองการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมอาชีพ

๓. โครงการศึกษาทดลองรูปแบบการเกษตรแบบยั่งยืน

๔. โครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ


แผนงานขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ

 • งานขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสภาพแวดล้อม

๑. โครงการขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

๒. โครงการถ่ายทอดข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน

 • งานขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความเป็นอยู่พื้นฐาน และการประกอบอาชีพ

๑. โครงการถ่ายทอดและขยายผลเทคโนโลยีการเกษตร

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 • ด้านเศรษฐกิจ

๑. โครงการส่งเสริมเกษตรกรเพาะชำกล้าไม้หายาก

๒. โครงการพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

๓. โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

๔. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

๕. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร

๖. โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ


 • ด้านสังคม

๑. โครงการพัฒนาเยาวชนและสตรี

๒. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

๓. โครงการสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

๔. โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย

๕. โครงการด้านการศึกษา


 • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการจัดหาน้ำและบริการจัดการน้ำ

๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานบริหารโครงการ

 • งานอำนวยการ

๑. โครงการบริหารจัดการ

๒. โครงการจัดการและจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน

๓. โครงการสำรวจข้อมูลดินและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

๔. โครงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินและรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน

๕. โครงการรักษาความปลอดภัย

 • งานประชาสัมพันธ์

๑. โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒. โครงการพัฒนาและจัดการแหล่งท่องเที่ยว

พื้นที่ดำเนินงาน

๑. พื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จำนวน 22,600 ไร่

๒. พื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของระบบนิเวศน์ ได้แก่ พื้นที่บริเวณเขาสามพระยา พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด และบริเวณเขาหุบสบู่-หนองก้าง จำนวน 19,700 ไร่

๓. พื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 340 ไร่

๔. หมู่บ้านเป้าหมายในการศึกษา พัฒนา ขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเป็นหมู่บ้านภายในศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยทราย ฯ จำนวน 2 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จำนวน 16 หมู่บ้าน

๕. ศูนย์สาขา โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี่


หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการห้วยทราย.jpg
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กรมปศุสัตว์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมป่าไม้
 • กรมประมง
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • กรมชลประทาน
 • กรมที่ดิน
 • สภากาชาดไทย
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กรมอาชีวศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท
 • กรมการปกครอง
 • สำนักงานการประถมศึกษา


ที่ตั้ง-ติดต่อ

แผนที่ห้วยทราย.gif
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ด้านตะวันตกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯตามเส้นทางถนนสายเพชรเกษม ประมาณ 220 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 6,356.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,973,075 ไร่

โทรศัพท์ 0-3259-3252-3 โทรสาร 0-3259-3252