ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยาเสพติด"

แถว 7: แถว 7:
 
*[http://kanchanapisek.or.th/kp12/ เว็บเพจข้อมูลโครงการหลวง]
 
*[http://kanchanapisek.or.th/kp12/ เว็บเพจข้อมูลโครงการหลวง]
 
*[http://th.wikipedia.org/wiki/สิ่งเสพติด ข้อมูลสิ่งเสพติดจาก Th wikipedia]
 
*[http://th.wikipedia.org/wiki/สิ่งเสพติด ข้อมูลสิ่งเสพติดจาก Th wikipedia]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
 
----
 
----
 
<nowiki>**</nowiki>{{แม่แบบ:สำนักงาน กปร.}}
 
<nowiki>**</nowiki>{{แม่แบบ:สำนักงาน กปร.}}

รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:00, 8 กุมภาพันธ์ 2551

พุทธศักราช ๒๕๑๒ : "ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก"**

ทรงตั้ง "โครงการหลวง" เพื่อแก้ปัญหาปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขา ซึ่งมีพฤติกรรม "ถางและเผา" โดยส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและถาวร โดยการปลูกพืชผักและไม้ดอกเมืองหนาว
**ข้อมูลจาก หนังสือ ๘๐ ทศวรรษแห่งการพัฒนา จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ