มูลนิธิอานันทมหิดล

รุ่นแก้ไขเมื่อ 04:15, 2 ตุลาคม 2552 โดย Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)
 

ทรงสร้างบุคลากรทางการแพทย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบว่าการขาดบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้กิจการสาธารณสุขของประเทศไทยยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระบรมราชูปถัมภ์ต่างๆ เพื่อผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

พุทธศักราช ๒๔๙๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนอานันทมหิดลแก่บัณฑิตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อไปศึกษาวิชาการแพทย์ในระดับที่สูงขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณนี้ได้กลับมาบำเพ็ญประโยชน์ต่อวงการแพทย์และวงการอื่นๆ ของไทยเป็นอันมากสมดังพระราชประสงค์

นอกจากนี้ ยังทรงส่งเสริมด้านการศึกษาวิชาการแพทย์ในมหาวิทยาลัย โดยทรงให้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพุทธศักราช ๒๕๐๑ เพื่อผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ จนทำให้เกิดการจัดตั้งคณะแพทย์ขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามมาอีกหลายสถาบันด้วยกัน

นอกจากการสร้างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผ่านระบบการศึกษาแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชดำริให้จัดฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ตัวแทนราษฎรในถิ่นที่อยู่ห่างไกลซึ่งขาดแคลนทั้งแพทย์และพยาบาล ผ่านโครงการหมอหมู่บ้าน ในพุทธศักราช ๒๕๒๔ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือดูแลชาวบ้านในท้องถิ่นของตนเองได้ โดยจัดอบรมขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้จบหลักสูตรการอบรมจะเดินทางกลับคืนสู่หมู่บ้านพร้อมด้วยกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเบื้องต้น เมื่อมีปัญหายาและเวชภัณฑ์หมดหรือต้องส่งต่อผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษา ก็สามารถติดต่อกับแพทย์ประจำจังหวัดหรือหน่วยแพทย์หลวงตามหลักการที่ได้อบรมไว้

ความรู้ที่จำเป็นสำหรับหมอหมู่บ้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือทำคลอดและทำคลอดตามปกติ การช่วยผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ ความรู้ทางโภชนาการพื้นฐาน การใช้อาหารเสริมที่มีในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบในท้องถิ่นนั้นๆ การจ่ายยาสามัญประจำบ้านเพื่อรักษาโรคง่ายๆ การจัดการรับและส่งต่อผู้ป่วยในหมู่บ้านที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐานหรือการดำรงชีวิตและรักษาตนให้ปราศจากโรค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบว่าราษฎรของพระองค์ขาดแคลนปัจจัยด้านสุขอนามัยตั้งแต่ระดับพื้นฐาน อันเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ จึงทรงให้ความสำคัญกับการผลิตแพทย์และนักสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยการก่อตั้งทุนอานันทมหิดลในพุทธศักราช ๒๔๙๘ ด้วยทุนพระราชทานเริ่มแรกจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาทเพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และได้พระราชทานทุนอานันทมหิดลแก่บัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ให้ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาหาความรู้ขั้นสูงเพิ่มเติมในต่างประเทศ ต่อมาได้มีการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๒ และมีการขยายสาขาวิชาที่พระราชทานทุนเพิ่มออกไปเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ และโบราณคดี นับได้ว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมการศึกษาขั้นสูง สามารถผลิตทรัพยากรบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ให้กลับมาพัฒนาประเทศต่อไป โดยเงินทุนของมูลนิธิอานันทมหิดลที่พระราชทานเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม นับตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๒ - ๒๕๔๘ เป็นจำนวน ๖๗๕,๙๕๕,๖๖๐.๑๘ บาท และมีผู้รับพระราชทานทุนที่สำเร็จการศึกษาจนถึงพุทธศักราช ๒๕๔๙ จำนวน ๒๕๙ คน

ปัจจุบันมูลนิธิอานันทมหิดลได้ขยายการให้การสนับสนุนการศึกษาในระดับสูงครอบคลุม ๘ สาขาวิชา ในจำนวนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข ๒ สาขา คือ แผนกแพทยศาสตร์ และแผนกทันตแพทยศาสตร์

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลได้เป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้ที่

สำนักงานพระคลังข้างที่ ในพระบรมมหาราชวัง

โทรศัพท์ 222-0859, 224-3288 โทรสาร 226-2909, 224-9858

รายละเอียดเกี่ยวกับการพระราชทานทุน และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สอบถามได้ที่

สำนักงานประสานงานของมูลนิธิอานันทมหิดล ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเลขาธิการองคมนตรี ศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง

โทรศัพท์ 623-5833-4 โทรสาร 623-5835


ดูเพิ่มเติม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล - http://www.princemahidolaward.org/about.th.php