ภาพพระราชกรณียกิจชุดที่ 3

081009-พระราชกรณียกิจ3-01-2.jpg

ทรงธำรงมรดกไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติตามโบราณราชประเพณี
ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
ทั้งทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านการศาสนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

081009-พระราชกรณียกิจ3-02.jpg
จากเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้องค์พระธาตุพนม พุทธศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครพนม อายุ ๒,๐๐๐ ปี ทรุดตัวพังทลายลงทั้งองค์ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุให้สง่างามดังเดิม

เมื่อแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุพนมในวันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ และได้เสด็จพระราชดำเนินไป ในพระราชพิธีเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุพนม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ปีเดียวกัน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

081009-พระราชกรณียกิจ3-03.jpg
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสังคายนาพระธรรมวินัย ตรวจชำระพระไตรปิฎก เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีคณะกรรมการปาลิวิโสธกะ ๓ คณะ ตรวจชำระพระไตรปิฎกทั้งภาษามคธและภาษาไทย ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๐
081009-พระราชกรณียกิจ3-04.jpg
พระราชพิธีอันเนื่องด้วยพระบรมศพและพระบรมอัฐิ
หลังจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
081009-พระราชกรณียกิจ3-05.jpg
ในวันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง หลังจากนั้น ในวันที่ ๒๓ เมษายน ได้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปประดิษฐาน ณ พระวิมานชั้นบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ส่วนพระบรมราชสรีรางคาร อัญเชิญไปบรรจุ ณ ท้ายจรนำ ด้านหลังพระอุโบสถวัดราชาธิวาส เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ปีเดียวกัน
081009-พระราชกรณียกิจ3-06-2.jpg
พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนก เป็นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนี เป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๓ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
081009-พระราชกรณียกิจ3-07.jpg
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ ไปในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
081009-พระราชกรณียกิจ3-08.jpg
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
081009-พระราชกรณียกิจ3-09.jpg
พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เนื่องในการพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ณ พระมณฑปยอดนพปฎลเศวตฉัตร ท้องสนามหลวง
081009-พระราชกรณียกิจ3-10.jpg
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสมโภชเสาพระหลักเมือง เนื่องในการพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ณ ศาลหลักเมือง
081009-พระราชกรณียกิจ3-11.jpg
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงบวงสรวงสังเวยพระสยามเทวาธิราช เนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ ณ พระลานหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
081009-พระราชกรณียกิจ3-12.jpg
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยศักดิ์และทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ ๖ รอบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง