พระราชพิธีและรัฐพิธีประจำปี

 

มกราคม

 • พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม และวันที่ ๑ มกราคม
 • พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๒๕ มกราคม

กุมภาพันธ์

 • พระราชพิธีสังเวยพระป้าย เป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีน
 • พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

มีนาคม

 • พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
 • รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ ๓๑ มีนาคม

เมษายน

 • พระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวีธิราช วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕
 • พระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณณ์ ๖ เมษายน
 • พระราชพิธีสงกรานต์ เดิมมีหมายกำหนดการ ๔ วันระว่งวันที่ ๑๓ - ๑๖ เมายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุษาโรลดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คงวัตถุประสงค์สำคัญของราชประเพณีไว้โดยรวบขั้นตอนกระชับพอเหมาะแก่เวลาเรื่องปฏิบัติพระราชกิจได้ใน ๑ วันคือวันที่ ๒๕

พฤษภาคม

 • การพระราชกุศลทักษิฯานุปทาน และพระราชพิธีฉัตรมงคล ในโอกาสวันครบรอบพระราชพิธีบรมราชาพิเษ์ วันที่ ๓-๕ พฤษภาคม
 • พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมให้ฟื้นฟูเมื่อพุมธศักราช ๒๕๐๓
 • พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันคือวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๖ *พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในการพิธีพระราชทานพัดยศแก่ภิกษุสามเณรที่สอบพระปริยัติธรรมได้เปรียญ ๖ และ ๙

มิถุนายน

 • พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดี และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๙ มิถุนายน

กรกฎาคม

 • พระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวง ก่อนวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเทศกาลเข้าพรรษา
 • พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ และ วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพรรษาและถวายพุ่ม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมงกุฏกษัตริยาราม และวัดเบญจมบพิตร เนื่องด้วยมีพระราชอุปัชฌา พระราชกรรมวาจารย์และพระราชอนุศาสนาจารย์เมื่อครั้งทรงพระผนวช

สิงหาคม

 • พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม

กันยายน ไม่มีหมายกำหนดการพระราชพิธีประจำปี

ตุลาคม

 • พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินระหว่างแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๒
 • พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม

พฤศจิกายน

 • พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
 • พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน

ธันวาคม

 • พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม
 • พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ และพระราชพิธีถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑๐ ธันวาคม
 • รัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ ๒๘ ธันวาคม
 • พิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย เดิมเป็นพระราชพิธี ปัจจุบันทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม