พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พุทธศักราช ๒๕๐๓ ลื้อฟื้นการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในหลวงเสด็จในพระราชพิธีพืชมงคล
เป็นพระราชพิธีที่เริศร้างไปตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๗๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขึ้นในพุทธศักราช ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชพรรณธัญญาหารและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาแรกนาไปไถหว่านนาในพระราชวังดุสิตเป็นประจำทุกปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการฟื้นฟูจารีตดั้งเดิมครบถ้วนตามระเบียบแบบแผนแล้ว ยังมี “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” แจกจ่ายแก่พสกนิกรทั่วประเทศ ต่อมาพุทธศักราช ๒๕๐๙ รัฐบาลกำหนดให้วันพืชมงคลเป็น “วันเกษตรกร” ด้วย