ปลูกป่าในใจคน

รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:44, 29 กันยายน 2552 โดย Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าใหม่: <div id="bg_g2t"> </div> <div id="bg_g2"> <h3>พระราชดำริปลูกป่าในใจคน</h3> <div class="kindent">แนว...)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)
 

พระราชดำริปลูกป่าในใจคน

แนวพระราชดำริบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของนักพัฒนาป่าไม้ นอกจากจะทรงเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ป่าไม้ส่วนที่ต้องอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแล้ว ขณะเดียวกันก็เป็นการปลูกฝังการรักป่าอันหมายถึงการปลูกป่าในใจคน

ทรงเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับราษฎรให้รู้ถึงประโยชน์ของป่า และการอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกัน ระยะแรกๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า จนกระทั่งสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าช่วยกันดูแลรักษาป่า ตลอดจนให้รู้จักนำพืชป่ามาบริโภคใช้สอยอย่างเหมาะสม อันเป็นที่มาของการคืนความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ต้นน้ำลำธาร

พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชดำริการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันยาวนานหลายทศวรรษ ป่าไม้จึงมิได้เป็นเพียงพื้นที่เติบโตของพืชพรรณธรรมชาติและ สิ่งมีชีวิตต่างๆ เท่านั้น หากยังเป็นพื้นที่ที่รวมความจงรักภักดีอย่างเป็นรูปธรรมที่พสกนิกรร่วมใจกันถวายแด่พระมหากษัตริย์ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระต่างๆ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำให้ณ วันนี้มีไม้ที่ปลูกเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวนหลายร้อยล้านต้น