บัญชีรางวัลฯ

บัญชีรางวัลที่สถาบันและองค์กรต่างประเทศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลำดับที่ รางวัล สถาบันและองค์กรต่างประเทศ วัน เดือน ปี สถานที่
3 เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จ
พระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ
เลิศล้ำในการนำชนบทให้วัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จังหวัดปทุมธานี 21 ก.ค. 2530 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
8 เหรียญทองสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจดีเด่นเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
กรุงไคโรบี
4 พ.ย. 2535 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
9 เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน
สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์
ทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ
องค์การอนามัยโลก
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
24 พ.ย. 2535 พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
จังหวัดสกลนคร
10 เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณด้านการสงวนรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สมาคมนานาชาติด้านนิเวศน์วิทยาทางเคมี
รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
26 ม.ค. 2536 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
13 เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
โครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ
แห่งสหประชาชติ กรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย
12 ธ.ค. 2537 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
14 เหรียญแอกริโคลา สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่
ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อุทิศพระองค์เพื่อ
ประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ซึ่ง
ประกอบอาชีพเพาะปลูก บำรุงรักษาน้ำ
และบำรุงรักษาป่า
องค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี 6 ธ.ค. 2538 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง
15 เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงห่วงใย
และทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรและพสกนิกรโดยส่วนรวม
สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ
เมืองลากูนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
5 มิ.ย. 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
17 รางวัล Partnering for World Health
สดุดีพระเกียติคุณในฐานะที่ทรงพระวิริยอุตสาหะ
สนับสนุนให้มีการป้องกันและรักษาโรคทรวงอก
ในประเทศไทย
วิทยาลัยแพทย์โรคทรวงอก แห่งสหรัฐอเมริกา
รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
13 พ.ย. 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
18 รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านอุตุนิยมวิทยา องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
18 ก.พ. 2540 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
19 เหรียญทองสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็น
ผู้นำและทรงชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย
องค์การสภาการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนนานาชาติ
กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
25 มิ.ย. 2540 วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
20 รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านวรรณกรรม คณะกรรมการตัดสินรางวัล วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม แห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต์) กรุงเทพมหานคร 8 ก.ค. 2540 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
21 เหรียญทองสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรง
อุทิศพระองค์เพื่อการรณรงค์เกี่ยวกับปัญหา
สุขภาพปอดระดับโลก
สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรค และโรคปอดนานาชาติ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 24 พ.ย. 2541 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
22 รางวัล Lions Humanitarian Award
สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย
โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการศึกษา
สโมสรไลออนส์สากล
รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
3 มี.ค. 2542 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
23 เหรียญเทเลฟูด สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่
ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางการ
พัฒนา การเกษตรของประเทศไทย
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร
และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
8 ธ.ค. 2542 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง
24 เหรียญแซนฟอร์ด สดุดีพระเกียรติคุณด้านการดนตรี คณะกรรมการดนตรี แห่งมหาวิทยาลัยเยล
รัฐคอนเนตทิคัด สหรัฐอเมริกา
18 ม.ค. 2543 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
25 ถ้วยลาลาอูนิส สดุดีพระเกียรติคุณด้านการกีฬา
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ
วงการกีฬาของไทยและวงการกีฬา ระหว่างประเทศ
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล นครโลซาน สหพันธรัฐสวิส 19 ก.พ. 2543 วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
26 รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่าง
และผู้นำทางจริยธรรมที่ทรงพระวิริยอุตสาหะ
ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข
องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 31 พ.ค. 2543 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
27 รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจสร้างสรรค์สรรพสิ่งนานัปการ
อันเป็นคุณประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์
สถาคมนักประดิษฐ์แห่งราชอาณาจักร เบลเยียม
กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม
5 มิ.ย. 2543 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
28 เหรียญเบิร์กลีย์ สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่
ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ
อันเป็นคุณเอนกอนันต์ต่อสังคม
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 2 พ.ย. 2543 วังไกลกังวล อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
30 เหรียญ Golden Shining Symbol of World
Leadership สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่
ทรงสนับสนุนการกีฬา ของประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามวย
สภามวยโลก กรุงเม็กซิโกซีตี สหรัฐเม็กซิโก 26 พ.ย. 2544 วังไกลกังวล อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
32 รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจด้วยความวิริยอุตสาหะ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย
ทั้งในเมืองและชนบท รวมทั้งยังทรงมีบทบาทสำคัญ
ในการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอย่างยั่งยืน
โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา
25 ก.พ. 2547 วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
33 รวงข้าวทองคำ สดุดีพระเกียรติคุณ
ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาชนบท
และการเกษตร
สมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบท
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กรุงเทพมหานคร
23 พ.ค. 2548 วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
34 รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงอุทิศกำลัง พระวรกาย
และทรงพระวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ
เพื่อยังประโยชน์และความเจริญอย่างยั่งยืน
มาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 26 พ.ค. 2549 วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
35 อิสรยาภรณ์สดุดีลูกเสือโลก ในฐานะที่เป็น
พระประมุของคณะลูกเสือแห่งชาติของไทย
และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์แก่
ประเทศไทยและนานาชาติ
องค์การลูกเสือโลก
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
20 มิ.ย. 2549 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
37 รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านการศึกษาวิจัย
การทำฝนเทียมและพัฒนาดัดแปรสภาพอากาศ
รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 16 พ.ค. 2550 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
38 เหรียญ Dr. Norman E. Borlaug World Food Prize Medallion สดุดีพระเกียรติคุณ
ในฐานะที่ทรงช่วยเหลือ พสกนิกรไทย ให้มีโภชนการที่ดี
มูลนิธิรางวัลอาหารโลก เมืองดิมอยน์ รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา 23 ก.ค. 2550 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิตบัญชีฯ ส่วนที่ไม่มีข้อมูลคำสดุดีพระเกียรติคุณ

ลำดับที่ รางวัล สถาบันและองค์กรต่างประเทศ วัน เดือน ปี สถานที่
1* เหรียญรัฐสภายุโรป ในโอกาสที่นายจอร์จ สเปนาล
ประธานรัฐสภายุโรป เดินทางมาเยือนประเทศไทย
ในฐานะแขกของรัฐสภา
รัฐสภายุโรป กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม 19 ก.ค. 2502 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
2* รางวัลสันติภาพของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ
ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อการศึกษาระดับสูง
ตลอดจนทรงส่งเสริมสันติภาพ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี
8 ก.ย. 2529 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เอกอัครราชทูตไทย
ประจำสาธารณรัฐ เกาหลี
เป็นผู้แทนพระองค์
ไปรับรางวัลที่
มหาวิทยาลัยเกียงฮี กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี
4* เหรียญจำลองโดโนแวน เพื่อเป็นเครื่องหมาย
แห่งมิตรภาพของอดีตสมาชิก องค์การโอเอสเอส
และมูลนิธีอนุสรณ์วิลเลียม เจ. โดโนแวน
องค์การโอเอสเอส นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 29 ต.ค. 2530 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
5* เหรียญทองเฉลิมฉลองการประชุมทางวิชาการร่วมกัน
ระหว่างราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย
และราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศอังกฤษ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งอังกฤษ
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
3 ต.ค. 2532 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
6* เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจต่างๆ เป็นผลให้ประเทศ
เจริญพัฒนา และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างประเทศ
องค์กรโรตาลีสากล รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 17 ส.ค. 2534 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
7* เหรียญฟีแล สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาท้องถิ่น
และ การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2 ธ.ค. 2534 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
9 เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน
สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์
ทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ
องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 24 พ.ย. 2535 พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
จังหวัดสกลนคร
11* รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณนานาชาติในฐานะที่ทรง
เป็นแบบอย่างสำหรับประเทศอื่นๆ ได้ปฏิบัติตาม
ในเรื่องของการอนุรักษ์ดินโดยใช้หญ้าแฝกและ
ในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สมาคม The International Erosion Control
Association รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
25 ก.พ. 2536 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เอกอัครราชทูตไทย
ประจำสหรัฐอเมริกา
เป็นผู้แทนพระองค์ไปรับรางวัลที่
โรงแรมเวสทิน
เมืองอินเดียแนโฉพิส
รัฐอินดีแอนา สหรัฐอเมริกา
12* รางวัลรากหญ้าแฝกชุบชีวิต สดุดีพระเกียรติคุณ
ในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและน้ำ
ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา 30 ต.ค. 2536 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
16* รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมในระดับผู้นำประเทศ
องค์กรโรตารีสากล รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 24 ต.ค. 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต
29** รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำพุทธศักราช 2543:
1.รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับโลก
2.รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ ทรงใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
3.รางวัลงานประดิษฐ์ดีเด่นสูงสุด
4.รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น
5.รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านการประดิษฐ์
องค์กรบรัสเซลล์ยูเรกา ในงาน "บรัสเซลส์ยูเรกา 2000: นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโทโนโลยีใหม่ของโลก ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2543 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม 16 ก.พ. 2544 วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
31** รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำพุทธศักราช 2544:
1.รางวัลผู้ให้แนวคิดใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2.รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านการประดิษฐ์คิดค้น ทฤษฎีใหม่ น้ำมันปาล์ม และฝนหลวง
3.รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านการประดิษฐ์คิดค้น โครงการน้ำมันไบโอดีเซล สูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม
4.รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านการประดิษฐ์คิดค้น โครงการทฤษฎีใหม่
5.รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านการประดิษฐ์คิดค้น โครงการฝนหลวง
องค์กรบรัสเซลล์ยูเรกา ในงาน "บรัสเซลส์ยูเรกา 2001: นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์งานวิจัย และโทโนโลยีใหม่ของโลก ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2544 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม 27 มี.ค. 2545 วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
36** รางวัลวีรชนแห่งเอเชีย นิตยสารไทม์เอเชีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 29 พ.ย. 2549 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้กงสุลใหญ่ไทยประจำ
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เป็นผู้แทนพระองค์ไปรับรางวัล
ณ โรงแรมริทซ์-คาร์ลตัน
ฮ่องกง

(*) ไม่พบคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ, (**)ไม่มีคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ


Dot orange2.gif หน้าแรกประมวลคำสดุดีพระเกียรติคุณฯ Dot orange2.gif บัญชีปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ Dot orange2.gif บัญชีตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ฯ Dot orange2.gif บัญชีรางวัลฯ Dot orange2.gif พระราชกรณียกิจ