ทศวรรษที่6

ตราสัญลักษณ์80ปี.jpg


ทศวรรษที่๑
(พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๔๗๙)

ทศวรรษที่ ๒
(พ.ศ.๒๔๘๐ - ๒๔๘๙)

ทศวรรษที่ ๓
(พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๙)

ทศวรรษที่ ๔
(พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๐๙)

ทศวรรษที่ ๕
(พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๑๙)

ทศวรรษที่ ๖
(พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๙)

ทศวรรษที่ ๗
(พ.ศ.๒๕๓๐ - ๒๕๓๙)

ทศวรรษที่ ๘
(พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๕๐)

ทศวรรษที่ ๖ทรงค้นคว้ารูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๙)


...เป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกด้านของชีวิตประชาชนที่
จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะทำอย่างไร และได้เห็นวิทยาการแผนใหม่ จะสามารถที่จะหาดูวิธีการ
ทำมาหากินให้มีประสิทธิภาพ...

...ด้านหนึ่งก็จะเป็นจุดประสงค์ของศูนย์ศึกษาก็เป็นสถานที่สำหรับค้นคว้า วิจัยในท้องที่
เพราะว่าแต่ละท้องที่ ฟ้า อากาศ และประชาชนในท้องที่ต่างๆ กันก็มีลักษณะแตกต่างกันมากเหมือนกัน...

พระราชดำรัส ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๖


เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร แบบจำลองโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยหวด อำเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหวด สามารถเก็บกักน้ำได้จำนวน
๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การ เกษตรได้จำนวน ๑๒,๐๐๐ ไร่
ทำให้ราษฎรชาวอีสานได้มีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดปี

สงครามกับตัวยึกยืที่เชิงคีรี : อ่างเก็บน้ำตำบลเชิงคีร
เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ๓ เขตตำบล คือ เชิงคีรี มะยูง และรือเสาะ อำเภอศรีสาคร
จังหวัดนราธิวาส เพื่อที่จะพิจารณาพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ให้กับราษฎรทั้ง ๓ เขต
ตำบล ในการเดินทางครั้งนี้ทรงเรียกการทรงงานวิบากที่เชิงคีรี ครั้งนี้ภายหลังว่า "สงครามกับ
ตัวยึกยือที่เชิงคีรี" เนื่องจากในการเดินทางครั้งนี้ ต้องทรงพระดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปในป่า
ยาง ท่ามกลางฝนตกหนัก โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเสด็จ
เป็นระยะทางถึง ๒ กิโลเมตรเศษ

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2


ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4
ข้อมูลจาก หนังสือ ประมวลภาพการทรงงาน "๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์"

จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ