ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จราจร"

 
(ไม่แสดง 3 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
แถว 2: แถว 2:
 
<div id="bg_g5">
 
<div id="bg_g5">
  
จราจร
+
[[ภาพ:จราจร.jpg|หน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ปัญหาจราจร|left]]<div class="kindent">มิใช่เพียงการสร้างถนนระบายผิวการจราจรเท่านั้น หากแต่ยังทรงมองไปยังบุคลากรผู้มีหน้าที่จัดการด้านการจราจรด้วย ในพุทธศักราช ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการสายตรวจรถจักรยานยนต์ของตำรวจนครบาลเพื่อให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการแก้ปัญหาจราจร โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจำนวน ๒๓ ล้านบาท แก่อธิบดีกรมตำรวจ สำหรับนำไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
 
 
 
 
 
 
{{NAMESPACE}}
 
 
 
 
 
  
 +
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจราจรอย่างยั่งยืนว่า อยู่ที่ “คน” เป็นสำคัญ นั่นก็คือ แต่ละคนต้องมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนเพราะแท้ที่จริงแล้วถนนมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติตามระเบียบ ถ้าแก้ปัญหาบุคคลให้เคารพกฎระเบียบการจราจรได้แล้ว ก็จะแก้ไขปัญหาจราจรได้ ทรงเน้นการสร้างจิตสำนึกด้วยวินัยจราจรให้ทุกคนถือปฏิบัติตามกฎจราจร โดยให้รู้จักยอมหรือถ้อยทีถ้อยอาศัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน
  
 +
พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณอันเปี่ยมล้น ที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการแก้ไขปัญหาการจราจรจนสัมฤทธิผลเห็นเป็นรูปธรรมทำให้พสกนิกรชาวกรุงเทพฯ และขยายครอบคลุมไปถึง
 +
ในปริมณฑลทั้งหลายได้รับประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างเป็นองค์รวม
 +
</div>
  
  
แถว 18: แถว 16:
  
  
[[หมวดหมู่:โครงการ]]
+
[[หมวดหมู่:พระราชกรณียกิจ]][[หมวดหมู่:โครงการ]][[หมวดหมู่:คมนาคม สาธารณูปโภค สื่อสาร]]

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 07:56, 1 ตุลาคม 2552

 
หน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ปัญหาจราจร
มิใช่เพียงการสร้างถนนระบายผิวการจราจรเท่านั้น หากแต่ยังทรงมองไปยังบุคลากรผู้มีหน้าที่จัดการด้านการจราจรด้วย ในพุทธศักราช ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการสายตรวจรถจักรยานยนต์ของตำรวจนครบาลเพื่อให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการแก้ปัญหาจราจร โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจำนวน ๒๓ ล้านบาท แก่อธิบดีกรมตำรวจ สำหรับนำไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจราจรอย่างยั่งยืนว่า อยู่ที่ “คน” เป็นสำคัญ นั่นก็คือ แต่ละคนต้องมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนเพราะแท้ที่จริงแล้วถนนมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติตามระเบียบ ถ้าแก้ปัญหาบุคคลให้เคารพกฎระเบียบการจราจรได้แล้ว ก็จะแก้ไขปัญหาจราจรได้ ทรงเน้นการสร้างจิตสำนึกด้วยวินัยจราจรให้ทุกคนถือปฏิบัติตามกฎจราจร โดยให้รู้จักยอมหรือถ้อยทีถ้อยอาศัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณอันเปี่ยมล้น ที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการแก้ไขปัญหาการจราจรจนสัมฤทธิผลเห็นเป็นรูปธรรมทำให้พสกนิกรชาวกรุงเทพฯ และขยายครอบคลุมไปถึง ในปริมณฑลทั้งหลายได้รับประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างเป็นองค์รวม