ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ค-โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"