ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขบวนพยุหยาตรา"

(สร้างหน้าใหม่: <div id="bg_g8"> <center><h1>ขบวนพยุหยาตรา</h1></center> center ...)
 
 
(ไม่แตกต่าง)

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 07:08, 6 ตุลาคม 2552

ขบวนพยุหยาตรา

061009-ขบวนพยุหยาตรา.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำนุบำรุงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช ๒๔๗๕ ก็มิได้จัดขบวนพยุหยาตราชลมารคอีกเลย พุทธศักราช ๒๕๐๐ รัฐบาลกำหนดจัดงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตนำขบวนพยุหยาตรา อัญเชิญพระรัตนตรัยแห่แหนทางลำน้ำเจ้าพระยา ปรากฏว่าเรือชำรุดทรุดโทรมเป็นส่วนใหญ่ สามารถนำเข้าขบวนได้เพียง ๓๐ ลำ ด้วยเหตุนี้ พุทธศักราช ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรือพระราชพิธีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กองทัพเรือและกรมศิลปากรทำการบูรณะเรือพระราชพิธี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองทัพเรือฝึกหัดฝีพายอยู่เสมอเพื่อสืบสานราชประเพณีโบราณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๔ และในมหามงคลสมัยสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับบ้านเมือง และการบำเพ็ญพระราชกุศลตลอดรัชกาลถึง ๑๕ ครั้ง

ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๓ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เพื่อไปนมัสการพระพุทธรูปสำคัญ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในขบวนพยุหยาตรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับบนพระราชยานพุดตานทอง พรั่งพร้อมด้วยเครื่องราชูปโภคล้ำค่าสมพระเกียรติยศ สะท้อนให้เห็นถึงความอารยะของพระราชพิธีโบราณอันทรงเกียรติที่ได้รับการสืบทอดมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัย