แม่แบบ:แนวพระราชดำริ

Wbar green1.jpg
ทฤษฎีใหม่เล็ก.jpg
ทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ คือหลักการจัดการ เกษตรที่คิดค้นขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรได้พึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็ง มี ๓ ระดับได้แก่ ขั้นต้น ครอบครัวเกษตรรายย่อยจัดสรรที่ดินและน้ำเพื่อเพาะ ปลูกเลี้ยงชีพได้พอเพียง ขั้นกลาง รวมเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมเพิ่มผลผลิตและจำหน่วยอย่างมีพลังต่อรอง ขั้นก้าวหน้า สร้างเครือข่ายนอกชุมชนเพื่อหา แหล่งทุน >>>

เศรษฐกิจพอเพียงเล็ก.jpg
เศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy) เป็นแนวคิดที่แสดงถึงวิถีการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ชาวไทย และเป็นส่วนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) และฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) >>>