แม่แบบ:พระราชพิธีตามเดือน2

Wbar green1.jpg
พระราชพิธี
พฤษภาคม
  • การพระราชกุศลทักษิฯานุปทาน และพระราชพิธีฉัตรมงคล ในโอกาสวันครบรอบพระราชพิธีบรมราชาพิเษ์ วันที่ ๓-๕ พฤษภาคม
  • พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมให้ฟื้นฟูเมื่อพุมธศักราช ๒๕๐๓
  • พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันคือวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๖ *พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในการพิธีพระราชทานพัดยศแก่ภิกษุสามเณรที่สอบพระปริยัติธรรมได้เปรียญ ๖ และ ๙