วิสัยทัศน์

“ เป็น คลังข้อมูลและคลังความรู้ ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิด การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย ”

สัญลักษณ์สถาบันสารสนเทศน้ำ
สัญลักษณ์สถาบันสารสนเทศน้ำ

พันธกิจ

  1. 1.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
  2. 2.บูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ
  3. 3.สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในและต่างประเทศ
  4. 4.นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนนำไปใช้ประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม