โครงสร้างองค์กร

สัญลักษณ์สถาบันสารสนเทศน้ำ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 และพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ.2551

คณะกรรมการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ดร.เชาวน์ ณศีลวันต์ ประธานที่ปรึกษา
2 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
3 ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
4 ศ.นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา

นายวีระ วงศ์แสงนาค

หน้าที่ประธานกรรมการ

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายดนุชา สินธวานนท์

กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธาดา เตียประเสริฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.สุทัศน์ วีสกุล

กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 และพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ.2551คณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  1. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
  2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน
  3. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการสถาบัน
  4. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบัน

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายวีระ วงศ์แสงนาค ประธานอนุกรรมการ
2 ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
3 นางเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ อนุกรรมการ
4 นางสาวสุนทรี สุภาสงวน อนุกรรมการ
5 นางสาวสุนทรี สุภาสงวน อนุกรรมการ
6 นายสาธิต ยินดีพิธ อนุกรรมการ
7 นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร อนุกรรมการ
8 นางรอยบุญ รัศมีเทศ เลขานุการ
9 เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายวีระ วงศ์แสงนาค ประธานอนุกรรมการ
2 นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ อนุกรรมการ
3 นายวิชัย อัศรัสกร อนุกรรมการ
4 หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล เลขานุการ
5 เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการสถาบัน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ อนุกรรมการ
ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการ
2 นายธาดา เตียประเสริฐ อนุกรรมการ
3 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ อนุกรรมการ
4 นายวรพจน์ บุญพร อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบันฯ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ อนุกรรมการ
ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการ
2 นายธาดา เตียประเสริฐ อนุกรรมการ
3 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ อนุกรรมการ
4 นายวรพจน์ บุญพร อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อนุกรรมการ

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.สุทัศน์ วีสกุล

ผู้อำนวยการ

ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ

รองผู้อำนวยการ

ณรงค์รัชต์ ธเนศวร

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

จารุมน ลิ้มทิพย์ดารา

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล

ศรีสุดา สุขสมาน

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร

ผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน

ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

พิษณุพล สนามทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

อ่านเพิ่มเติม