Regenerating ECOsystems with Nature based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion

29/10/2019

RECONECT เป็นโครงการภายใต้ Horizon 2020 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป มีเงินทุนสนับสนุนสูงถึง 80,000 ล้านยูโร ซึ่งโครงการ RECONECT จะส่งเสริมการการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-Based Solutions-NBS) เพื่อให้เกิดการวางแผนในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงทางด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยา

สสนก. เข้าร่วมโครงการ RECONECT ในสถานะหน่วยงานความร่วมมือต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำและภูมิอากาศ โดยกำหนดพื้นที่บึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่นำร่องในการวางแผนกรอบการดำเนินงานและส่งเสริมการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อช่วยลดภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ

%d bloggers like this: