Asia – Pacific Advanced Network (APAN)

29/10/2019

Asia – Pacific Advanced Network หรือ APAN เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิกทั่วโลก เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยี ทั้งด้านการให้บริการและการประยุกต์ใช้ ซึ่งเทคโนโลยีโทรมาตรตรวจวัดขนาดเล็กรุ่นที่ 1 ของ สสนก. ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจาก National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ในการประชุม APAN เมื่อปี 2546 และภายหลัง สสนก. ได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักในปัจจุบัน

ในการประชุม APAN ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์สสนก. ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในการประชุมของคณะทำงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Mitigation Working Group – DMWG) และนำเสนอการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ในการประชุมของคณะทำงานด้านการเกษตร (Agriculture Working Group – AgWG)

จากการนำเสนอผลงานของ สสนก. ทำให้ ดร.สุทัศน์  วีสกุล ผสสนก. ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะทำงาน AgWG และ ดร.วีรชัย  ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานคณะทำงาน DMWG โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งครอบคลุมตั้งแต่การประชุม APAN ครั้งที่ 46 – 49

ทั้งสองคณะทำงานได้หารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานร่วมกันในการประชุม APAN ครั้งที่ 46 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2561 เพื่อหาทุนสนับสนุนด้านการวิจัย โดยเน้นการดำเนินงานในภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบรับกับการดำเนินการโครงการ ASEAN Hydroinformatics Data Centre (AHC) ของ สสนก. ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ