โครงการเครือข่าย Asia – Pacific Advanced Network (APAN)

25/02/2021

Asia – Pacific Advanced Network หรือ APAN เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิกทั่วโลก เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยี ทั้งด้านการให้บริการและการประยุกต์ใช้ ซึ่งเทคโนโลยีโทรมาตรตรวจวัดขนาดเล็กรุ่นที่ 1 ของ สสน. ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจาก National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ในการประชุม APAN เมื่อปี 2546 และภายหลัง สสน. ได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักในปัจจุบัน

การประชุมเครือข่าย APAN จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งทางสสน. ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 2 คณะทำงาน คือ คณะทำงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Mitigation Working Group – DMWG) และคณะทำงานด้านการเกษตร (Agriculture Working Group – AgWG) และได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 45 เป็นครั้งแรก เพื่อรายงานความคืบหน้าต่างๆ ในการทำงานฯ

การประชุม APAN ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์

คณะผู้บริหาร สสน. ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะทำงานจากประเทศญี่ปุ่น

สสน. ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมคณะทำงานภายใต้ APAN จำนวน 2 คณะ ได้แก่

 1. คณะทำงานด้านการเกษตร (Agriculture Working Group – AgWG)

ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสน. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะทำงาน (Chair) โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งครอบคลุมตั้งแต่การประชุม APAN ครั้งที่ 46 – 49 คณะทำงานดังกล่าวมีแนวคิดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนผู้เข้าร่วมงานจากประเทศกำลังพัฒนา ด้วยการริเริ่มโครงการพัฒนาทางด้านการเกษตรเป็นหลัก

 1. คณะทำงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Mitigation Working Group – DMWG) 

ดร.วีรชัย  ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษา สสน. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานคณะทำงาน (Co-chair) คณะทำงานจะเน้นศึกษาด้านไฟป่าและหมอกควัน สึนามิ  storm-surge และน้ำท่วม

การประชุม APAN ครั้งที่ 46 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2561 

สสน. เข้าร่วมงานประชุม APAN ครั้งที่ 46 โดยแบ่งเป็น 4 เวทีหลักๆ ได้แก่

1. Agriculture Working Group (AgWG) – สสน. ร่วมจัดประชุมโดยมีดร.รอยบุญ  รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สสน. และ คุณผการัตน์  ดานุเสถียรพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน เป็นผู้แทนนำเสนอในหัวข้อ ‘Agro Data: Plant Genetic Conservation Database System’ และ ‘Agro Informatics: New Theory Agriculture Forward to Better Livelihood’

2. Disaster Mitigation Working Group (DMWG) ดร.วีรชัย ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษา สสน. ในฐานะรองประธานคณะทำงาน DMWG เข้าร่วมการประชุมของคณะทำงานฯ

3. APAN Research Workshop 2018 ดร.วีรชัย ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษา สสน. ได้ทำการ review 2 papers โดย Ulrich Speidel and Lei Qian, Simulating Satellite Internet Performance on a Small Island ซึ่งได้รับรางวัลที่หนึ่งจากการคัดเลือกของกรรมการ 

4. ดร.รอยบุญ  รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สสน. ในฐานะผู้แทนประธานคณะทำงาน AgWG นำเสนอผลงานของคณะทำงาน AgWG ร่วมกับคุณคิอุระ ทาคุจิ รองประธานคณะทำงาน AgWG ในพิธีปิดการประชุม (Closing Plenary)

จากการประชุมครั้งนี้ AgWG ได้หารือเกี่ยวกับแผนดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างคณะทำงาน DMWG และ AgWG โดยให้ประเทศในเขตอาเซียนมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการมีชื่อว่า ‘Climate Change Resilience for Agricultural Related Disaster Risk Reduction’ โดยจะยื่นข้อเสนอกับทางโครงการ [email protected] เพื่อขอเงินทุนสนับสนุนต่อไป

การประชุม APAN ครั้งที่ 47 ณ เมืองแทจ็อน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562

สสน. เข้าร่วมการประชุม APAN ครั้งที่ 47 โดยแบ่งเป็นงานหลักๆ ได้ ดังนี้

 1. สสน. ได้เรียนเชิญ ดร.นพดล คีรีเพชร จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นผู้แทนของประเทศไทย เพื่อนำเสนอในหัวข้อ ‘Data and Workflow Management for Agriculture Map System’ ในการประชุม Big Data and AI in Agriculture ของ AgWG เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Agri-Map Online เป็นเครื่องมือแสดงผลข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศพร้อมระบบแนะนำผลการปรับเปลี่ยน กิจกรรมการผลิตด้วยพืชทดแทน ในรูปแบบเว็บแผนที่แบบออนไลน์และคาดว่าจะนำมาเชื่อมโยงกับการทำงานของ สสน. ได้
 2. ประสานงานการจัดประชุม  E-Life ร่วมกันระหว่าง AgWG, Medical และ e-Culture Working Group โดยเน้นแนวคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุข (Enjoy Life)
 3. สสน. เข้าร่วมการและแสดงความคิดเห็นในการประชุม DMWG โดย DMWG พูดถึงแผนงานที่จะดำเนินการต่อในอนาคต
 4. สสน. จัดการประชุมโครงการ Climate Resilience Agriculture for Disaster Risk Reduction (CRADR) โดยเป็นการหารือร่วมระหว่างคณะทำงาน DMWG และ AgWG เพื่อรายงานการดำเนินงานในปัจจุบัน และได้สรุปร่วมกันว่าทั้ง 2 คณะทำงานจะร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าว ด้วยการขยายการใช้งานดาวเทียม Himawari จาก National Institute of Information and Communications Technology (NICT) ประเทศญี่ปุ่น และเริ่มเก็บข้อมูลและทำงานวิจัยจากพื้นที่ตัวอย่างในประเทศไทย แล้วขยายไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียนผ่านเครือข่ายของ APAN เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น
 5. สสน. ดำเนินการการประชุมและนำเสนอโดยรับหน้าที่เป็น Chair ใน session ของการประชุม Big Data and AI in Agriculture, Climate Resilient Agriculture for Disaster Risk และ e-Life Sessions

การประชุม APAN ครั้งที่ 48 ณ เมืองปูตราจายา ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฏาคม 2562

สสน. เข้าร่วมการประชุม APAN ครั้งที่ 48 โดยแบ่งเป็นงานหลักๆ ได้ ดังนี้

 1. สสน. ได้นำเสนอโปสเตอร์ เพื่อโปรโมท ASEAN Hydroinformatics Data Centre (AHC) บนบอร์ดรวมภายในงานประชุม

2. สสน. เข้าร่วมการและแสดงความคิดเห็นในการประชุม DMWG โดย DMWG ได้นำเสนอ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการทำงานภายใต้โครงการ [email protected] และแผนงานในอนาคต

3. สสน. จัดการประชุมโครงการ Climate Resilience Agriculture for Disaster Risk Reduction (CRADR) โดยเป็นการหารือร่วมระหว่างคณะทำงาน DMWG และ AgWG เพื่อรายงานการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมไปถึงการหารือการทำงานร่วมกันในโครงการ [email protected] และแผนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

4. สสน. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอโดยรับหน้าที่เป็น Chair ใน session ของการประชุม Big Data and AI in Agriculture, Climate Resilient Agriculture for Disaster Risk Reduction

การประชุม APAN ครั้งที่ 49 ณ เมือง กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2563 

สสน. ไม่ได้เข้าร่วมเดินทางไป ณ ประเทศเนปาล เนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19 จึงเข้าร่วมการประชุมผ่าน VDO Conference โดยมีหัวข้อหลักในการประชุม ได้แก่

 1. แผนการดำเนินงานโครงการ Climate-Resilient Agriculture for Disaster Risk Reduction หรือ CRADR ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินทุนภายใต้โครงการ [email protected] โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหา climate change ที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรในระดับ small-scale case study โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาปรับใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมกับแบ่งปันและขยายผลแก่สมาชิก AHC (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่)
 2. การดำเนินงานในปัจจุบันของคณะทำงาน Agriculture Working Group ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งประธานคณะทำงานใหม่ และดร. สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสน. ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะทำงานอีกสมัย
 3. การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ Big Data และเทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมการเกษตร (Big Data and AI in Agriculture)

การประชุม APAN ครั้งที่ 50 ณ เมืองฮ่องกง ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 

หน้าเว็บไซต์หลักของ APAN ครั้งที่ 50

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การประชุม Asia Pacific Advanced Network Meetings ครั้งที่ 50 ต้องจัดผ่าน Video Conference โดยฮ่องกงเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ซึ่งทางสสน.ได้เข้าร่วมประชุมภายใต้หัวข้อ ดังนี้

1. Rural Hybridization นำโดย นายทาคุจิ คิอุระ จาก National Agriculture and Food Research Organization (NARO) เป็นการนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำเกษตรแบบ Smart Agriculture ในพื้นที่ชนบทของประเทศญี่ปุ่น เช่น การเก็บข้อมูลการเติบโตของพืชโดยใช้กล้องความละเอียดสูงและใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Solar Cubicle การควบคุมการปิด-เปิดประตูกั้นน้ำผ่านทาง Application ใน iPad และความรู้เกี่ยวกับ World Wide Web Consortium (W3C)

2. ความคืบหน้าโครงการ Climate Resilient Agriculture for Disaster Risk Reduction (CRADR) นำโดยดร. สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสน. ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการเจรจาทำสัญญากับทาง TEIN*CC และได้แจ้งการปรับแผนของแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้

 • Workshop ครั้งที่ 1: Kick-off Meeting ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 25563 ณ ประเทศไทย
 • Workshop ครั้งที่ 2: Training (Agriculture) ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • Workshop ครั้งที่ 3: Training (Disaster) and Summary ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

นอกจากนี้ สสน. ให้นำเสนอพื้นที่ชุมชนบ้านเหล่าเหนือ ซึ่งจะเป็นสถานที่แรกในการดำเนินโครงการฯ โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกด้านเทคนิคที่จำเป็นของ1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เมืองอิสลามาบัด ประเทศปากีสถานพื้นที่เพื่อเตรียมสำหรับการดำเนินงานในขั้นต่อไป และคณะทำงานได้นัดหมายประชุมอีกครั้งช่วงต้นเดือนตุลาคม 2563 ระหว่างนี้ สสน. จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประสานงานกับคณะทำงานอีกครั้ง

3. Disaster Mitigation Working Group นำโดย ดร. Eric Yen จากไต้หวัน เป็นการนำเสนอภารกิจและจุดประสงค์หลักของคณะทำงานด้านภัยพิบัติ เทคโนโลยี และตัวอย่างภัยพิบัติของแต่ละประเทศที่ใช้ในการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอกลุ่มอาสาสมัครของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหลังการเกิดภัยพิบัติ การบริหารจัดการเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือต่างๆ เป็นต้น ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษาของ สสน. เป็นตัวแทนเพื่อนำเสนอข้อมูลปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ของไฟป่าในประเทศแถบอาเซียน เช่น ไทย ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา โดยมีสถิติตั้งแต่ช่วงปี 2003-2020 แสดงให้เห็นว่าในช่วงปลายฤดูหนาวจนถึงฤดูร้อน (มกราคม-เมษายน) เป็นช่วงที่เกิดไฟป่าบ่อยที่สุด โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเผาป่าของมนุษย์เอง

การประชุม APAN ครั้งที่ 51 ณ ประเทศปากีสถาน ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าเว็บไซต์หลักของ APAN ครั้งที่ 51
ภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมฟัง APAN ครั้งที่ 51

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การประชุม Asia Pacific Advanced Network Meetings ครั้งที่ 51 ต้องจัดผ่าน Video Conference โดยประเทศปากีสถานเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งทางสสน. เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานด้านการเกษตร (Agriculture Working Group – AgWG) และคณะทำงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Mitigation Working Group – DMWG) ได้เข้าร่วมประชุมภายใต้หัวข้อ ดังนี้

 1. Disaster Mitigation Working Group นำโดย ดร. Eric Yen จากไต้หวัน เป็นการนำเสนอภารกิจและจุดประสงค์หลักของคณะทำงานฯ กิจกรรมของคณะทำงานฯ สถานะความร่วมมือต่างๆ และกรณีศึกษาจากภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ในการประชุม APAN ครั้งนี้ มีการนำเสนอ 3 หัวข้อ ได้แก
  ่ – Fire/Smoke/Haze/Maze monitoring in Upper ASEAN โดยดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) นำเสนอเกี่ยวกับสถิติการเกิดไฟป่าตั้งแต่ปี 2003-2020 ของประเทศในแถบอาเซียน
  Fire Emissions in Upper ASEAN – โดย Ms. Pragati Kharel ประเทศมาเลเซีย นำเสนอเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 ในประเทศตอนเหนือของอาเซียน คือ เมียนมาร์ ไทย กัมพูชา เวียดนาม และลาว (http://wildlandfire.thairen.net.th/home.html)
  Flood in southern Thailand โดย ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอเกี่ยวกับการใช้แบบจำลองและโปรแกรม Virtual Cloud3D Software วิเคราะห์เหตุการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งแบบจำลองดังกล่าวสามารถแสดงเป็นภาพสามมิติที่ให้ภาพการเกิดน้ำท่วมได้อย่างชัดเจน
ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) นำเสนอเกี่ยวกับสถิติการเกิดไฟป่าตั้งแต่ปี 2003-2020 ของประเทศในแถบอาเซียน
ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอเกี่ยวกับการใช้แบบจำลองและโปรแกรม Virtual Cloud3D Software วิเคราะห์เหตุการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ของประเทศไทย

2. Open Data and Sharing Working Group นำโดย นายทาคุจิ คิอุระ จาก National Agriculture and Food Research Organization (NARO) และ ดร.วีรชัย ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อแบ่งปันในกลุ่มนักวิจัย โดยเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในครั้งนี้ เน้นหารือในหัวข้อดังนี้

 • อุปสรรคของแต่ละประเทศ เช่น นโยบาย / กฎเกณฑ์ข้อมูลในแต่ละองค์กร / สถาบันหรือระดับชาติ
 • แบ่งปันแพลตฟอร์มแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บ และการดูแลรักษาข้อมูลของแต่ละประเทศ
 • ความร่วมมือกับสมาคมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ

3. Rural Hybridization นำโดย นายทาคุจิ คิอุระ จาก National Agriculture and Food Research Organization (NARO) เป็นการนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำเกษตรแบบ Smart Agriculture ในพื้นที่ชนบทของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใน APAN ครั้งที่ 51 จะเน้นไปที่การเสนอความคิดเห็นขอบเขตของการเชิญ Speaker ในครั้งต่อไปว่ามีเรื่องได้บ้างที่น่าสนใจสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาทิ เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนออนไลน์จากชนบท การบริหารงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำในประเทศไทย ที่เน้นการบริหารจัดการน้ำในต่างจังหวัด หรือปัญหาช้างป่าที่บุกรุกพื้นที่เกษตรกรในชนบท ว่ามีเทคโนโลยีใดบ้างที่สามารถแจ้งเตือนหรือสังเกตการณ์เส้นทางของช้างและสัตว์ป่า เพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรเตรียมตัวรับมือล่วงหน้า เป็นต้น

4. ความคืบหน้าโครงการ Climate Resilient Agriculture for Disaster Risk Reduction (CRADR) นำโดยกลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สสน. ได้กล่าวถึงความคืบหน้าและสถานะในการในการดำเนินโครงการ โดยล่าสุดทาง สสน. ได้ลงนามทำสัญญากับทาง TEIN*CC เรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครการทั้งสิ้น 6 เดือน (ธันวาคม 2563 – พฤษภาคม 2564) โดยมีแผนกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

Workshop ครั้งที่ 1 นำโดย สสน. ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564จุดมุ่งหมายคือการให้ประเทศในแถบอาเซียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีของ สสน. ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ชุมชนบ้านเหล่าเหนือ จังหวัดแพร่

Workshop ครั้งที่ 2 นำโดย NARO ประเทศญี่ปุ่น เดือนมีนาคม 2564 จุดมุ่งหมายเพื่อให้เรียนรู้เทคโนโลยี Smart Farm ที่ช่วยในการทำเกษตรที่ทนทานต่อปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

Workshop ครั้งที่ 3 นำโดยไต้หวัน เดือนพฤษภาคม 2564 จุดมุ่งหมายเพื่อเรียรู้เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computer)

ในส่วนของความคืบหน้าของการจัดการประชุม Asia Pacific Advanced Network Meetings ครั้งที่ 52 จะเกิดขึ้นเดือนสิงหาคม 2564 ณ เมืองยกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และจะแจ้งความคืบหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ในระหว่างพิธีปิด เจ้าภาพได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดประชุม
กิจกรรมในพิธีปิดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ถ่ายภาพร่วมกัน

การประชุม APAN ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2564 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ภาพโลโก้สำหรับการประชุมครั้งที่ 52

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การประชุม Asia Pacific Advanced Network Meetings ครั้งที่ 52 ยังคงจัดผ่าน Video Conference โดยครั้งนี้ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2564 ซึ่งทางสสน. เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานด้านการเกษตร (Agriculture Working Group – AgWG) และคณะทำงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Mitigation Working Group – DMWG) ได้เข้าร่วมประชุมภายใต้หัวข้อ ดังนี้

 1. Disaster Mitigation Working Group นำโดย Eric Yen จากไต้หวัน เป็นการนำเสนอภารกิจและจุดประสงค์หลักของคณะทำงานฯ กิจกรรมของคณะทำงานฯ สถานะความร่วมมือต่างๆ และกรณีศึกษาจากภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ในการประชุม APAN ครั้งนี้ ได้แบ่งการนำเสนอ 3 Session ได้แก่

a. Session I

 • Long-range pollutant transportation and air quality issues โดย Chuan-Yao Lin จากไต้หวัน เป็นการใช้โมเดลเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่ของมลพิษในชั้นบนนยากาศ
 • Status of DMWG and Regional Collaborations – โดย Eric Yen จากไต้หวัน เป็นการชี้แจงสถานะของคณะทำงาน แผนการดำเนินงาน ต่างๆ ของคณะทำงาน

b. Session II

 • Plan for Understanding of Natural Disasters (UND) phrase II โดย Prof. JN Liew จากไต้หวัน เป็นการนำเสนอแผนของโครงการ Understanding of Natural Disasters (UND) ในเฟส 2 UND เป็นโครงการที่นำเสนอการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศในพื้นที่จากหลากหลายประเทศ เพื่อแชร์ให้สมาชิกเรียนรู้ร่วมกัน
 • บทสรุปการดำเนินโครงการ Climate Resilient Agriculture for Disaster Risk Reduction (CRADR) เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของทั้งสองคณะทำงาน ได้แก่ AgWg และ DMWG โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564

2. Open Data and Sharing Working Group นำโดย ดร.วีรชัย ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อแบ่งปันในกลุ่มนักวิจัย โดยเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในครั้งนี้ ได้มีวิทยากรนำเสนอหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • Open and Sharing Data Australia’s Experiences โดยนาย Markus Buchhorn จากประเทศออสเตเลีย เป็นหนึ่งในผู้บริหาร APAN ได้มาแบ่งปันแพลตฟอร์มแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บ และการดูแลรักษาข้อมูลของประเทศออสเตเลีย
 • Open and Sharing Data of UNESCO โดยนาย Bhanu Neupane ประเทศฝรั่งเศส ได้มาแบ่งปันแพลตฟอร์มแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บ และการดูแลรักษาข้อมูลของ UNESCO
 • the WAGRI Agricultural Data Collaboration Platform โดยนาย Kei Tanaka จากสถาบัน NARO ประทเศญี่ปุ่น
 • Innovative BHOOMI Geoportal Platform in Sustainable Management of Land Resources- Indian experiences โดยนาย G.P. Obi Reddy จากประเทศอินเดีย
 • European and Asia Pacific Open Science โดยนาย Eric Yen จากไต้หวัน
 • Global Open Data of Agriculture and Nutrients โดยนาย André Laperriere จากประเทศอังกฤษ
 • Open and Sharing Data of CAMS-ECMWF โดยนาย Mark Parrington จากประเทศอังกฤษ
 • Open and Sharing Data of JAXA โดยนาย Shinichi Sobue จากประเทศญี่ปุ่น
 • SEA-HAZEMON Open Data โดย Dr. Adisorn Lertsinsrubtavee จากสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN)
 • Hydro-informatics In Thailand โดยดร. สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสรเทศทรัพยากรน้ำ ได้นำเสนอ “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ” (National Hydroinformatics Data Center : NHC) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของประเทศไทย เพื่อการบริหารจัดการน้ำของประเทศ
 1. บทสรุปการดำเนินโครงการ Climate Resilient Agriculture for Disaster Risk Reduction (CRADR) โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของคณะทำงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติ (DMWG) และคณะทำงานด้านการเกษตร (AgWG) โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรในพื้นที่ตัวอย่าง คือ จังหวัดแพร่ และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของคณะทำงานร่วมที่มาจากหลากหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอินเดีย มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวและพัฒนาให้เกิดเป็นการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) พร้อมกับแบ่งปันและขยายผลแก่สมาชิกอาเซียน CRADR ได้จัดกิจกกรมหลัก ได้แก่

Online Training: นำโดย สสน. จัดขึ้นในวันที่ 2 ก.พ. 2021 เป็นการทบทวนข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำให้แก่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดน้ำอื่นๆ เพื่อเตรียมตัวในการเรียนรู้เททคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศ

Workshop ครั้งที่ 1 นำโดย สสน. ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564จุดมุ่งหมายคือการให้ประเทศในแถบอาเซียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีของ สสน. ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ชุมชนบ้านเหล่าเหนือ จังหวัดแพร่

Workshop ครั้งที่ 2 นำโดย NARO ประเทศญี่ปุ่น เดือนมีนาคม 2564 จุดมุ่งหมายเพื่อให้เรียนรู้เทคโนโลยี Smart Farm ที่ช่วยในการทำเกษตรที่ทนทานต่อปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

Workshop ครั้งที่ 3 นำโดยไต้หวัน เดือนพฤษภาคม 2564 จุดมุ่งหมายเพื่อเรียรู้เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computer)

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน: 190 คน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

ผลลัพธ์ของโครงการ:
– Outcome 1: การจัดอบรมศูนย์น้ำจังหวัดแพร่ เพื่อเรียนรู้วิธีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ รวมมถึงการจัดการข้อมูลสารสนเทศ (District Real-time Information)
– Outcome 2: การวิเคราะห์สภาพอากาศเชิงลึก ด้วยพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยา ที่ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร แบ่งผลการวิเคราะห์เป็น 4 ด้าน ได้แก่ Rainfall analysis, Extreme Climate, Agriculture Effect, The Water Balance Analysis of Huay Pom Reservoir
– Outcome 3: การประเมินความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรของจังหวัดแพร่
ระดับจังหวัด = ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ = กำลังพัฒนาไปสู่ phrase 2 คือ สามารถพัฒนาข้อมูลอ่างเก็บน้ำและระบบการจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์สมดุลน้ำได้ เพื่อนำข้อมูลไปประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง/ สามารถระบุความต้องการของชุมชนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่นได้
ระดับชุมชน = บ้านผักยิ้ม = วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อผักในแปลง ได้แก่ อุณหภูมิที่สูงเกิน 30 องศาทำให้ผักเกิดโรคเน่า และการเติบโตช้า มูลค่าผักลดลง/ วาตภัยในหน้ามรสุมทำให้โรงเรือนเสียหาย
ผลลัพธ์ทั้งหมดได้เกิดเป็นกรอบการดำเนินงานในอนาคต หรือ “Framework for future development” แก่เป้าหมายทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับชุมชน ระดับจังหวัด และผู้มีส่วนร่วมในโครงการทั้งหมด อาทิ สสน. และคณะทำงานต่างประเทศ
แผนในอนาคต: วางแผนดำเนินโครงการ phrase 2, ขยายความร่วมมือมากขึ้น, ให้ประเทศในอาเซียนมีส่วนร่วมมากขึ้น

ในส่วนของความคืบหน้าของการจัดการประชุม Asia Pacific Advanced Network Meetings ครั้งที่ 53 จะเกิดขึ้นวันที่ 7-11 มีนาคม 2565 โดยประเทศบังคลาเทศ และคาดว่ายังคงรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถาณการณ์โควิด – 19

ข่าวอื่นๆ