โครงการเครือข่าย Asia – Pacific Advanced Network (APAN)

25/02/2021

Asia – Pacific Advanced Network หรือ APAN เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิกทั่วโลก เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยี ทั้งด้านการให้บริการและการประยุกต์ใช้ ซึ่งเทคโนโลยีโทรมาตรตรวจวัดขนาดเล็กรุ่นที่ 1 ของ . ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจาก National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ในการประชุม APAN เมื่อปี 2546 และภายหลัง สสน. ได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักในปัจจุบัน

การประชุมเครือข่าย APAN จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งทางสสน. ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 2 คณะทำงาน คือ คณะทำงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Mitigation Working Group – DMWG) และคณะทำงานด้านการเกษตร (Agriculture Working Group – AgWG) และได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 45 เป็นครั้งแรก เพื่อรายงานความคืบหน้าต่างๆ ในการทำงานฯ

การประชุม APAN ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์

คณะผู้บริหาร สสน. ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะทำงานจากประเทศญี่ปุ่น

สสน. ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมคณะทำงานภายใต้ APAN จำนวน 2 คณะ ได้แก่

 1. คณะทำงานด้านการเกษตร (Agriculture Working Group – AgWG)

สสน. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะทำงาน (Chair) โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งครอบคลุมตั้งแต่การประชุม APAN ครั้งที่ 46 – 49 คณะทำงานดังกล่าวมีแนวคิดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนผู้เข้าร่วมงานจากประเทศกำลังพัฒนา ด้วยการริเริ่มโครงการพัฒนาทางด้านการเกษตรเป็นหลัก

 1. คณะทำงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Mitigation Working Group – DMWG) 

ดร.วีรชัย  ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษา สสน. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานคณะทำงาน (Co-chair) คณะทำงานจะเน้นศึกษาด้านไฟป่าและหมอกควัน สึนามิ  storm-surge และน้ำท่วม

การประชุม APAN ครั้งที่ 46 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2561 

สสน. เข้าร่วมงานประชุม APAN ครั้งที่ 46 โดยแบ่งเป็น 4 เวทีหลักๆ ได้แก่

1. Agriculture Working Group (AgWG) – สสน. ร่วมจัดประชุมโดยมีดร.รอยบุญ  รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สสน. และ คุณผการัตน์  ดานุเสถียรพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน เป็นผู้แทนนำเสนอในหัวข้อ ‘Agro Data: Plant Genetic Conservation Database System’ และ ‘Agro Informatics: New Theory Agriculture Forward to Better Livelihood’

2. Disaster Mitigation Working Group (DMWG) ดร.วีรชัย ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษา สสน. ในฐานะรองประธานคณะทำงาน DMWG เข้าร่วมการประชุมของคณะทำงานฯ

3. APAN Research Workshop 2018 ดร.วีรชัย ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษา สสน. ได้ทำการ review 2 papers โดย Ulrich Speidel and Lei Qian, Simulating Satellite Internet Performance on a Small Island ซึ่งได้รับรางวัลที่หนึ่งจากการคัดเลือกของกรรมการ 

4. ดร.รอยบุญ  รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สสน. ในฐานะผู้แทนประธานคณะทำงาน AgWG นำเสนอผลงานของคณะทำงาน AgWG ร่วมกับคุณคิอุระ ทาคุจิ รองประธานคณะทำงาน AgWG ในพิธีปิดการประชุม (Closing Plenary)

จากการประชุมครั้งนี้ AgWG ได้หารือเกี่ยวกับแผนดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างคณะทำงาน DMWG และ AgWG โดยให้ประเทศในเขตอาเซียนมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการมีชื่อว่า ‘Climate Change Resilience for Agricultural Related Disaster Risk Reduction’ โดยจะยื่นข้อเสนอกับทางโครงการ Asi@Connect เพื่อขอเงินทุนสนับสนุนต่อไป

การประชุม APAN ครั้งที่ 47 ณ เมืองแทจ็อน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562

สสน. เข้าร่วมการประชุม APAN ครั้งที่ 47 โดยแบ่งเป็นงานหลักๆ ได้ ดังนี้

 1. สสน. ได้เรียนเชิญ ดร.นพดล คีรีเพชร จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นผู้แทนของประเทศไทย เพื่อนำเสนอในหัวข้อ ‘Data and Workflow Management for Agriculture Map System’ ในการประชุม Big Data and AI in Agriculture ของ AgWG เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Agri-Map Online เป็นเครื่องมือแสดงผลข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศพร้อมระบบแนะนำผลการปรับเปลี่ยน กิจกรรมการผลิตด้วยพืชทดแทน ในรูปแบบเว็บแผนที่แบบออนไลน์และคาดว่าจะนำมาเชื่อมโยงกับการทำงานของ สสน. ได้
 2. ประสานงานการจัดประชุม  E-Life ร่วมกันระหว่าง AgWG, Medical และ e-Culture Working Group โดยเน้นแนวคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุข (Enjoy Life)
 3. สสน. เข้าร่วมการและแสดงความคิดเห็นในการประชุม DMWG โดย DMWG พูดถึงแผนงานที่จะดำเนินการต่อในอนาคต
 4. สสน. จัดการประชุมโครงการ Climate Resilience Agriculture for Disaster Risk Reduction (CRADR) โดยเป็นการหารือร่วมระหว่างคณะทำงาน DMWG และ AgWG เพื่อรายงานการดำเนินงานในปัจจุบัน และได้สรุปร่วมกันว่าทั้ง 2 คณะทำงานจะร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าว ด้วยการขยายการใช้งานดาวเทียม Himawari จาก National Institute of Information and Communications Technology (NICT) ประเทศญี่ปุ่น และเริ่มเก็บข้อมูลและทำงานวิจัยจากพื้นที่ตัวอย่างในประเทศไทย แล้วขยายไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียนผ่านเครือข่ายของ APAN เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น
 5. สสน. ดำเนินการการประชุมและนำเสนอโดยรับหน้าที่เป็น Chair ใน session ของการประชุม Big Data and AI in Agriculture, Climate Resilient Agriculture for Disaster Risk และ e-Life Sessions

การประชุม APAN ครั้งที่ 48 ณ เมืองปูตราจายา ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฏาคม 2562

สสน. เข้าร่วมการประชุม APAN ครั้งที่ 48 โดยแบ่งเป็นงานหลักๆ ได้ ดังนี้

 1. สสน. ได้นำเสนอโปสเตอร์ เพื่อโปรโมท ASEAN Hydroinformatics Data Centre (AHC) บนบอร์ดรวมภายในงานประชุม

2. สสน. เข้าร่วมการและแสดงความคิดเห็นในการประชุม DMWG โดย DMWG ได้นำเสนอ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการทำงานภายใต้โครงการ Asi@connect และแผนงานในอนาคต

3. สสน. จัดการประชุมโครงการ Climate Resilience Agriculture for Disaster Risk Reduction (CRADR) โดยเป็นการหารือร่วมระหว่างคณะทำงาน DMWG และ AgWG เพื่อรายงานการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมไปถึงการหารือการทำงานร่วมกันในโครงการ Asi@Connect และแผนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

4. สสน. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอโดยรับหน้าที่เป็น Chair ใน session ของการประชุม Big Data and AI in Agriculture, Climate Resilient Agriculture for Disaster Risk Reduction

การประชุม APAN ครั้งที่ 49 ณ เมือง กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2563 

สสน. ไม่ได้เข้าร่วมเดินทางไป ณ ประเทศเนปาล เนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19 จึงเข้าร่วมการประชุมผ่าน VDO Conference โดยมีหัวข้อหลักในการประชุม ได้แก่

 1. แผนการดำเนินงานโครงการ Climate-Resilient Agriculture for Disaster Risk Reduction หรือ CRADR ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินทุนภายใต้โครงการ Asi@Conect โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหา climate change ที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรในระดับ small-scale case study โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาปรับใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมกับแบ่งปันและขยายผลแก่สมาชิก AHC (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่)
 2. การดำเนินงานในปัจจุบันของคณะทำงาน Agriculture Working Group ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งประธานคณะทำงานใหม่ และดร. ผู้อำนวยการ สสน. ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะทำงานอีกสมัย
 3. การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ Big Data และเทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมการเกษตร (Big Data and AI in Agriculture)

การประชุม APAN ครั้งที่ 50 ณ เมืองฮ่องกง ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 

หน้าเว็บไซต์หลักของ APAN ครั้งที่ 50

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การประชุม Asia Pacific Advanced Network Meetings ครั้งที่ 50 ต้องจัดผ่าน Video Conference โดยฮ่องกงเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ซึ่งทางสสน.ได้เข้าร่วมประชุมภายใต้หัวข้อ ดังนี้

1. Rural Hybridization นำโดย นายทาคุจิ คิอุระ จาก National Agriculture and Food Research Organization (NARO) เป็นการนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำเกษตรแบบ Smart Agriculture ในพื้นที่ชนบทของประเทศญี่ปุ่น เช่น การเก็บข้อมูลการเติบโตของพืชโดยใช้กล้องความละเอียดสูงและใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Solar Cubicle การควบคุมการปิด-เปิดประตูกั้นน้ำผ่านทาง Application ใน iPad และความรู้เกี่ยวกับ World Wide Web Consortium (W3C)

2. ความคืบหน้าโครงการ Climate Resilient Agriculture for Disaster Risk Reduction (CRADR) นำโดยดร. สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสน. ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการเจรจาทำสัญญากับทาง TEIN*CC และได้แจ้งการปรับแผนของแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้

 • Workshop ครั้งที่ 1: Kick-off Meeting ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 25563 ณ จังหวัดแพร่ ประเทศไทย
 • Workshop ครั้งที่ 2: Training (Agriculture) ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • Workshop ครั้งที่ 3: Training (Disaster) and Summary ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

นอกจากนี้ สสน. ให้นำเสนอพื้นที่ชุมชนบ้านเหล่าเหนือ ซึ่งจะเป็นสถานที่แรกในการดำเนินโครงการฯ โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกด้านเทคนิคที่จำเป็นของ1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เมืองอิสลามาบัด ประเทศปากีสถานพื้นที่เพื่อเตรียมสำหรับการดำเนินงานในขั้นต่อไป และคณะทำงานได้นัดหมายประชุมอีกครั้งช่วงต้นเดือนตุลาคม 2563 ระหว่างนี้ สสน. จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประสานงานกับคณะทำงานอีกครั้ง

3. Disaster Mitigation Working Group นำโดย ดร. Eric Yen จากไต้หวัน เป็นการนำเสนอภารกิจและจุดประสงค์หลักของคณะทำงานด้านภัยพิบัติ และตัวอย่างภัยพิบัติของแต่ละประเทศที่ใช้ในการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอกลุ่มอาสาสมัครของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหลังการเกิดภัยพิบัติ การบริหารจัดการเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือต่างๆ เป็นต้น ดร. วีรชัย ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษาของ สสน. เป็นตัวแทนเพื่อนำเสนอข้อมูลปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ของไฟป่าในประเทศแถบอาเซียน เช่น ไทย ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา โดยมีสถิติตั้งแต่ช่วงปี 2003-2020 แสดงให้เห็นว่าในช่วงปลายฤดูหนาวจนถึงฤดูร้อน (มกราคม-เมษายน) เป็นช่วงที่เกิดไฟป่าบ่อยที่สุด โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเผาป่าของมนุษย์เอง

ข่าวอื่นๆ