ความร่วมมือระหว่าง สสนก. และ Directorate of Water Resources and Improvement of River Systems สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

19/02/2020

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประเทศไทย และ Directorate of Water Resources and Improvement of River Systems (DWIR) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาด้านสารสนเทศน้ำ หรือ “Statement of Cooperation on Technology for Water Resource Management” เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อสนับสนุนการบูรณาการและบริหารจัดการน้ำในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี และ 2) เข้าร่วมงานประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงโครงการคลังข้อมูลน้ำแห่งอาเซียน (ASEAN Hydroinformatics Data Centre: AHC) โดยความร่วมมือนี้มีระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานในอนาคต เช่น การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการจัดการน้ำ การขยายความร่วมมือกับหน่วยงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ

%d bloggers like this: