2562


วันที่ 22 มีนาคม 2562 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เปลี่ยนเป็น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ใช้ชื่อย่อ “สสน.” และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น “Hydro – Informatics Institute (Public Organization)” ใช้ชื่อย่อว่า “HII”

พ.ร.ฎ.จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ฉบับใหม่