2555


พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (NHC)

พัฒนาต่อยอดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ  เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน “ข้อมูล” จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้งานระบบข้อมูลร่วมกัน ติดตาม เฝ้าระวัง รวมทั้งวิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ สนับสนุนบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต อย่างมีเอกภาพ

Slide1

Slide2