2553-2554


พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing)

ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing) เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับรองรับระบบการทำงานของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ มีหน้าที่สำคัญ คือการประมวลผลขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการใช้พลังในการประมวลผลสูง งานที่ต้องใช้ระยะเวลาในประมวลผลนาน สนับสนุนงานทั้งแบบงานประมวลผลแบบตามลำดับ (Sequential) หรือ High Throughput Computing และงานประมวลผลแบบขนาน หรือที่เรียกว่า High Performance Computing ซึ่งจะช่วยเร่งระยะเวลาในการประมวลผลทั้งในส่วนของการดึงข้อมูล การสำรองและกู้คืนข้อมูล รวมถึงการคำนวณที่ซับซ้อนจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทำให้ได้ปริมาณผลลัพธ์มากขึ้นในช่วงเวลาเท่าเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้ทั้งในการปฏิบัติงานปกติ และในสถานการณ์ฉุกเฉิน

Presentation1

01_newcluster-haii2011