2547


16 มกราคม 2547 จัดตั้ง “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร” ภายใต้ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DSC02614

พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อจัดตั้ง “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร” ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมชลประทาน และสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมี ฯพณฯ สวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม
โดยมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ดังนี้
1. เพื่อการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
2. เพื่อรวบรวม ประมวลผลข้อมูล ความรู้ และนำเสนอผลการวิจัยไปใช้และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ดำเนินการเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งด้านงานพัฒนาและระบบสนับสนุนข้อมูล เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)