2546


เริ่มดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชน ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนและท้องถิ่น

P1060614 P1280485

ประยุกต์ใช้ ว. และ ท. เพื่อสำรวจพื้นที่ชุมชน เกิดข้อมูล แผนที่ ใน “ชุมชนแห่งการเรียนรู้: ชุมชนแห่งปัญญา” จากข้อมูล เกิดข้อเท็จจริงวิเคราะห์ตนเอง และพื้นที่ สู่แผนพัฒนา

  • ตัวอย่างความสำเร็จเรื่องฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้น ของบ้านสามขา จ.ลำปาง
  • วิเคราะห์แผนพัฒนาแก้ภัยแล้งและน้ำหลาก เสนอกรมชลประทาน ของบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์