2546


เริ่มงานวิจัยโทรมาตร ร่วมกับ National Agiculture Research Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น

Field Server ต้นแบบจาก NARO
Field Server ต้นแบบจาก NARO

โครงการความร่วมมือในการจัดสัมมนา Field Server Workshop เพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบอุปกรณ์โทรมาตร (Field Server) ร่วมกับ National Agriculture Research Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น โดยนำอุปกรณ์ระบบโทรมาตร ที่เรียกว่า Field Server ซึ่งเป็นเทคโนโลยีโทรมาตรที่มีประสิทธิภาพ และราคาถูก มาปรับใช้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ภายใต้โครงการเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร และความร่วมมือในกลุ่ม Agriculture Working Group ของ APAN และมีการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือที่เรียกว่า Field Server Forum ขึ้นระหว่างหน่วยงานภายในประเทศที่สนใจจะนำไปใช้ประโยชน์

 

โทรมาตร ปี 2546
โทรมาตร สสนก. ปี 2546