2545


ระบบคอมพิวเตอร์บริการ (Terabyte Server) สำหรับเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบสำรองข้อมูล

ระบบคอมพิวเตอร์บริการ (Server) ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บุคคลประสิทธิภาพสูง 4 เครื่อง มีขนาดความจุ 1 Terabyte (TB) (ล้านล้านตัวอักษร) และระบบสำรองข้อมูลใช้ IDE Harddisk ขนาด 1.2 TB ใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์บริการ (Server) หลักของโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย ซึ่งเก็บข้อมูลทรัพยากรน้ำและข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่นภาพตรวจอากาศจากเรดาห์และภาพถ่ายจากดาวเทียม

TBServer01-360x520 TBServer02-360x534