2541


เริ่มพัฒนา ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เป็นโครงการที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ เข้ามาเป็นระบบเดียวกัน แสดงผลรวมบนแผนภาพเดียว เพื่อการจัดการแบบองค์รวม โดยดำเนินงานร่วมกันระหว่าง Massachusetts Institute of Technology (MIT) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (RDC/NECTEC) และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการจัดการทรัพยากรน้ำ ในขั้นแรกประกอบด้วย กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้การสนับสนุนทุนวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิศึกษาพัฒน์ เป็นผู้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษา

IWRM_Web

โครงการมีระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่กันยายน 2541 ถึงสิงหาคม 2545 เริ่มดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักในระยะแรก โดยมุ่งประเด็นการวิจัยและพัฒนาในส่วนของระบบฐานข้อมูลและการแสดงผลบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รวมถึงการพัฒนาเพื่อแสดงแบบจำลองบนระบบภูมิสารสนเทศทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ