สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900


Tel : 02 158 0901
Fax : 02 158 0910