แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้น

| 2,383 views

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ได้ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งจัดทำระบบข้อมูลติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบการคาดการณ์สภาพอากาศ สนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ การเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้นแบบคู่ควบ (WRF-ROMS Coupled Model)

สสนก. พัฒนาแบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้นแบบคู่ควบ WRF-ROMS เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่าง
แบบจำลองสภาพอากาศ Weather Research and Forecasting (WRF) และแบบจำลองมหาสมุทร Regional Ocean Model System (ROMS)   โดยพัฒนาจากระบบแบบจำลองคู่ควบ Coupled-Ocean-Atmosphere-Wave-Sediment Transport Modeling System (COAWST)  ของ U.S. Geological Survey (USGS) ประเทศสหรัฐอเมริกา

แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้นคู่ควบ  WRF-ROMS จะคาดการณ์ปริมาณฝน ทิศทางลม และสภาพอากาศต่างๆ ปัจจุบันสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 3 วัน ที่ความละเอียด 3 กิโลเมตรตามแนวราบ และคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 7 วัน ที่ความละเอียด 9 และ 27 กิโลเมตร
ตามแนวราบ โดยประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลวันละ 2 ครั้ง

พร้อมทั้งส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ และนำเสนอผ่านเว็บไซต์
www.thaiwater.net ให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

แผนที่ลม

ตัวอย่างแผนที่คาดการณ์ฝนจากแบบจำลอง WRF-ROMS

ทิศทางลม

ตัวอย่างแผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและทิศทางลมระดับ 1.5 กิโลเมตรจากแบบจำลอง WRF-ROMS