สสน.ลงพื้นที่ชุมชนห้วยปลาหลด ร่วมประชุมหาทางแก้ปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์


วันที่ 12-14 ก.ย. 2562 ผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จากกลุ่มงานสารสนเทศจัดการน้ำชุมชน และผู้ประสานลุ่มน้ำยม ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน ลงพื้นที่ชุมชนห้วยปลาหลด ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ. ตาก

โดยเข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ ในเขตอุทยานตากสินมหาราช เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎร์ในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมติ ครม. 21 พฤศจิกายน 2561 พร้อมเข้าร่วมประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนห้วยปลาหลด ในการกรอกข้อมูล และ สำรวจครอบครองที่ดิน

พร้อมติดตามการดำเนินงานเกษตรทฤษฏีใหม่ โรงผสมดินอินทรีย์ โรงเรือนเพาะกล้าผัก เพื่อยกระดับเกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีในป่าต้นน้ำ ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน