สสน.ติดตามการบริหารจัดการน้ำ จ.สุราษฎร์ธานี จับมือชุมชนเสริมสันฝายนำน้ำเข้าระบบไฮบริดเพื่อผลิตไฟฟ้า


วันที่ 9 – 13 กันยายน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดยกลุ่มงานสารสนเทศจัดการน้ำชุมชน และกลุ่มงานเทคโนโลยีจัดการน้ำชุมชน ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ชุมชนปากชวด อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยร่วมกับชุมชนบ้านบางจำ เสริมสันฝายในลำห้วยบางจำ เพื่อนำน้ำเข้าระบบไฮบริดสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำผสมกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งมีชุมชนบ้านบางจำเป็น 1 ใน 38 ชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ในชุมชนไม่มีไฟฟ้าในการดำรงชีวิต