มูลนิธิอุทกพัฒน์ ร่วมกับ สสน.เเละ TCP ลงนาม MOU การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริฯ


วันที่ 13 กันยายน 2562 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.สุทัศน์ วีสกุล และกลุ่มธุรกิจ TCP นำโดย คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ภายใต้โครงการ TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสืบสาน รักษา ต่อยอดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งน้ำ นำไปสู่การบริหารจัดการน้ำและความมั่นคงน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบัน โดยสนับสนุนการบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่า ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำยม และพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีน และการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างสมดุลน้ำให้แก่ชุมชนทั้งสองลุ่มน้ำมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี เกิดความมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว