สสน.ร่วมกับ สสน.เเละสำนักงบฯ ลงพื้นที่ติดตาม-ประเมินผลตามเเผนจัดการน้ำ ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง


วันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)  จากกลุ่มงานเทคโนโลยีจัดการน้ำชุมชน ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน และผู้แทนจากกลุ่มงานโครงการพิเศษ ฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร ได้ร่วมลงพื้นที่ ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดพชรบุรี ร่วมกับ ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และ ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่

ทั้งนี้การบริหารจัดการน้ำในชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. ฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม และเสริมโครงสร้างน้ำ เช่น ฝายกักเก็บน้ำ โครงสร้างน้ำล้นหน้าท่อ สามารถสำรองน้ำได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100,000 ลบ.ม.

2. กระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรกรต้นแบบพื้นที่ 36 ไร่ สมาชิกทฤษฎีใหม่จำนวน 18 ราย และการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนกางมุ้ง โดยใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

3. เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจในจังหวัดเพชรบุรี เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง จนสามารถมีผลผลิตถึง 19 รายการ และวางจำหน่ายในร้าน โกลเด้น เพลซ (Golden Place)