กรมชลฯ เยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ สสน.


วันที่ 10 กันยายน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. โดยนางศรีสุดา สุขสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร, นางสาวจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล, นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน เเละ ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

พร้อมรับฟังบรรยาย หัวข้อ “การดำเนินงานของ สสน.” โดยมี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน  บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ , ดร.พิณทิพย์ วัชโรทัย หัวหน้างานประสานงานและบริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล บรรยายเรื่องคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เเละดร. ปิยมาลย์ ศรีสมพร หัวหน้าแบบจำลอง ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ บรรยายเรื่องเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ