สสน.จัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน GIS ขั้นพื้นฐานกลุ่มลุ่มน้ำปราจีนบุรี-โตนเลสาป


วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ณ โรงแรมธนาสิริ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสระแก้ว

 

โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ “กลุ่มลุ่มน้ำปราจีนบุรี – โตนเลสาป” ในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน 67 ท่านใน 41 หน่วยงาน