สสน.ร่วมกับ ICCES, IAP เเละ CAS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ INCAP เพื่อเสริมความรู้การบริหารจัดการน้ำ


‌วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ฝ่ายนวัตนกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. ร่วมกับ CAS-TWAS Center of Excellence for Climate and Environment Sciences (ICCES), Institute of Atmospheric Physics (IAP), Chinese Academy of Sciences (CAS) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Increasing Capability (INCAP) in Data Sciences for Model Output Statistic (MOS) and Bias Correction Approach to Short-term and Seasonal Weather Forecast” สนับสนุนโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลตรวจวัดและข้อมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศแก่นักวิจัยไทยจากสถาบันต่างๆ และเจ้าหน้าที่ สสน รวมทั้งสิ้น 80 คน

 

โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. และ Prof. Zhaohui Lin, Director of ICCES เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กทม. นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำทั้งการใช้เพื่อการเกษตรและปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง เจ้าหน้าที่ สสน. และคณะผู้เข้าร่วมจึงได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่โครงการช่างหัวมัน ตามพระราชดำริและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (เขื่อนเพชร) จ. เพชรบุรี ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการบริหารน้ำได้เป็นอย่างดี