สสน.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ GIS ขั้นพื้นฐาน กลุ่มลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา


วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

พื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ในจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน 69 ท่านใน 52 หน่วยงาน