สสน.จัดบรรยายClimate Change Adaptation for Flood-related Disasters in Japan


วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัด Special Lecture ณ ห้องประชุมชั้น 1 สสน. โดยเชิญ Prof. Kuniyoshi Takeuchi มาบรรยายในห้วข้อ Climate Change Adaptation for Flood-related Disasters in Japan เเละมีตัวเเทนจากหน่วยงานเกี่ยวข้องได้แก่ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง ADPC สทนช. อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ สสน. เข้าร่วมกว่า 55 ท่าน