สสน.จัดอบรหลักสูตร GIS ขั้นพื้นฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ “กลุ่มลุ่มน้ำชี-มูล” ในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน 105 ท่านใน 60 หน่วยงาน